Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την ίδρυση των δύο πρωτοποριακών Μονάδων Ελέγχων ΑΤΡ το 2001, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, που είναι διαπιστευμένα κατά ISO-17025:2005 από το ΕΣΥΔ και συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο πίνακα των διεθνώς αναγνωρισμένων Εργαστηρίων ΑΤΡ της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ στην Γενεύη, είναι πλέον δυνατή:

  • η έκδοση ελληνικού Πιστοποιητικού ΑΤΡ εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αξιόπιστα και με φιλική αντιμετώπιση για όλους όσους ασχολούνται με την διακίνηση ευπαθών τροφίμων,
  • η διασφάλιση των ελληνικών εξαγωγών με αξιόπιστα οχήματα-ψυγεία, που εγγυώνται την σταθερότητα των συνθηκών μεταφοράς. Το ελληνικό Πιστοποιητικό ΑΤΡ είναι η ασφαλιστική δικλείδα η οποία μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και να στηρίξει τον ελληνικό κλάδο διεθνών μεταφορών. Καθοριστικός παράγοντας προώθησης στο εξωτερικό ενός προϊόντος, εκτός της τιμής του είναι η ποιότητα και το κόστος μεταφοράς αυτού,
  • η “ψυκτική άλυσος” επιβάλλει οι αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων και οι βιομηχανίες γάλακτος, να απαιτούν για την διασφάλιση της ποιότητας των μεταφερομένων προϊόντων τους από τον στόλο ψυγείων που διαθέτουν, μισθωμένο ή ιδιόκτητο, η ποιότητά του να είναι αξιόπιστα πιστοποιημένη, με Έκθεση Ελέγχου και Πιστοποιητικό ΑΤΡ από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο Εργαστήριο ΑΤΡ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι Δεξαμενές Μεταφοράς Υγρών Τροφίμων, όπως γάλα, χυμοί, οίνος κλπ, οφείλουν να διαθέτουν, όπως ορίζει η διεθνής Συμφωνία ΑΤΡ και προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, Πιστοποιητικό ΑΤΡ για την καταλληλότητα και την ποιοτική τους επάρκεια,
  • η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία οχημάτων-ψυγείων έχει πλέον στην διάθεσή της έναν ανεξάρτητο, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, το Εργαστήριο ΑΤΡ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, για τεχνολογική συνεργασία, που διαθέτει καινοτόμο εργαστηριακό εξοπλισμό, για αποδοτική και αποτελεσματική εφηρμοσμένη έρευνα, στα πλαίσια πάντα της επιθυμίας του Πολυτεχνείου να συνδράμει την ελληνική βιομηχανία,
  • η παροχή στους κατασκευαστές ψυκτικών θαλάμων αλλά και βιομηχανικών ψυγείων από το Εργαστήριο δυνατότητας ανίχνευσης των θερμικών απωλειών των τοιχωμάτων (θερμογέφυρες) με υψηλής πιστότητας θερμοκάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθώς και βελτιστοποίησης κατασκευών μέσω θερμογράφησης των εξωτερικών επιφανειών των ψυκτικών θαλάμων των οχημάτων και των αποθηκευτικών χώρων των βιομηχανικών ψυγείων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εργαστηριακής μέτρησης του Συντελεστή Ειδικής Αγωγιμότητας “λ” σε W/mK διαφόρων θερμομονωτικών υλικών στο Εργαστήριο,
  • είναι δυνατή η σύμπραξη στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην προστασία του τελικού αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής, σε ό,τι αφορά στη διατήρηση της ποιότητας των διακινουμένων ευπαθών τροφίμων (ψυκτική άλυσος),
  • η στήριξη του αγοραστή φορτηγού-αυτοκινήτου ψυγείου, εργαλείου με ιδιαίτερα υψηλό κόστος κτήσης, ο οποίος μπορεί πλέον να απευθυνθεί σε έναν αξιόπιστο και ανεξάρτητο φορέα, το Ε.Μ.Π., που διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό από τους πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη, κατά ομολογία και αποδοχή και από ξένα Εργαστήρια ΑΤΡ, για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που πρόκειται να αποκτήσει, ανταποκρίνεται και καλύπτει υποχρεωτικές προδιαγραφές αλλά και απαιτήσεις που ορίζει η διεθνής Συμφωνία ΑΤΡ, και αφορούν στην ποιοτική στάθμη και επάρκεια του οχήματος και στον Συντελεστή “k”,
  • η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από καυσαέρια. Η παγκόσμια ανησυχία και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικοσύστημα από τις εκπομπές καυσαερίων και κυρίως το CO2 (φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, κ.ά.) είναι πλέον δεδομένες. Έτσι με τον επιστημονικά αδιάβλητο και αξιόπιστο έλεγχο των οχημάτων ψυγείων, τόσο της μονωτικής επάρκειας του εξοπλισμού, όσο και της ψυκτικής ικανότητας αυτού, διασφαλίζεται η αποδοτική και ορθολογικά σωστή λειτουργία του οχήματος-ψυγείου, με μείωση των CO2.
  • Επίσης το Εργαστήριο Δοκιμών ΑΤΡ διαθέτει και Θερμοστατικούς Εργαστηριακούς Θαλάμους ειδικών προδιαγραφών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση κατά ISO-5151 κλιματιστικών συσκευών.

Επισημαίνεται τέλος ότι το Εργαστήριο ΑΤΡ του Πολυτεχνείου διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία είναι ανοιχτό για συνεργασία και παροχή δωρεάν τεχνολογικών συμβουλών προς την κατασκευαστική βιομηχανία και προς κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιαίτερα δε προς τη βιομηχανία ψύξης και τις υπό ψύξη μεταφορές. Η εμπειρία του Εργαστηρίου σε θέματα βιομηχανικής ψύξης είναι μακρόχρονη και τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, αναφέρεται δε ιδιαίτερα σε θέματα όπως οικολογικά ψυκτικά μέσα, ανάλυση-βελτιστοποίηση λειτουργικού κόστους, μοντελοποίηση λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ανίχνευση θερμικών απωλειών με θερμοκάμερα και θερμογράφηση κτιρίων, ηλεκτρικών πινάκων πλοίων, αυτοματισμοί ψυκτικών εγκ/σεων κ.ά.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο