Απολογιστικό σημείωμα 2021

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ

Το 2021 ήταν μια χρονιά πλούσιας δράσης για το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, καθώς επανεκκίνησε ουσιαστικά την επιχειρησιακή του λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, των ικανοτήτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΜΠ προς όφελος του Ιδρύματος, του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου. Κύριοι στόχοι του Γραφείου είναι:

 • Η υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείρισης και προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Η υποστήριξη και προώθηση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 • Η ενημέρωση/εκπαίδευση του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, απόφοιτους ΕΜΠ και μέλη ΔΕΠ αφορούν σε τρεις άξονες:

 • Άξονας δράσης 1: Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυση αποτελεσμάτων, διαχείριση και προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας
 • Άξονας δράσης 2: Ανάδειξη καινοτομικών ιδεών και προώθηση της επιχειρηματικής επιτάχυνσης έντασης γνώσης
 • Άξονας δράσης 3: Υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΜΠ και ενημέρωση / εκπαίδευση σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση http://tto.ntua.gr/

Στο πλαίσιο των εργασιών του Γραφείου κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Έγκριση του Κανονισμού του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ
  Στην 7η/2021 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21.07.2021, εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ, στον οποίο περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο ΕΜΠ σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη μεταφορά τεχνολογίας.
 • Συνεισφορά στην ίδρυση 3 Τεχνοβλαστών
  Εντός του 2021, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποστήριξε και εξέτασε 3 αιτήματα ίδρυσης τεχνοβλαστών. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ έχει ήδη εγκρίνει την ίδρυση των εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους LightCoce, EUCLIA, DATOPTRON.
 • Συνεισφορά στην ίδρυση του πρώτου Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων
  Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποστήριξε το ΕΜΠ στην πρωτοβουλία ίδρυσης του πρώτου Ελληνικού Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων, μια εταιρεία τεχνοβλαστός η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας στο ευρύτερο οικοσύστημα του τομέα της Ενέργειας.
 • Δημιουργία Οδηγού Εργαστηρίων ΕΜΠ
  Στον ιστότοπο του Γραφείου έχει δημιουργηθεί Οδηγός των Εργαστηρίων του ΕΜΠ. Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων καλούνται να παρουσιάσουν την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Εργαστηρίων.
 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία Higher Education Innovate (HEI)
  Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αποτιμήσει το βαθμό ανάπτυξης του τρίτου πυλώνα δράσης των Πανεπιστημίων που αφορά στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες του ΕΜΠ στους τομείς της ψηφιακής ικανότητας και μετασχηματισμού (digital capacity and transformation), της διδασκαλίας και εκμάθησης επιχειρηματικότητας (entrepreneurship teaching and learning), της ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου.
 • Υποστήριξη δημιουργίας Δικτύου Συνεργασίας στον τομέα της Μεταφοράς Τεχνολογίας
  Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποστήριξε τη δημιουργία ενός μοναδικού δικτύου συνεργασίας μεταφοράς τεχνολογίας στο οποίο συνεισφέρουν το ΕΜΠ, το ΟΠΑ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και το ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ με στόχο την ενδυνάμωση και βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας. Με σκοπό τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του δικτύου, τα μέλη του Γραφείου συμμετείχαν στη συγγραφή και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Άξονας Β: Χρηματοδότηση Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 1.597.950€.
 • Συνεισφορά στην υποβολή πρότασης στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας
  Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» υποστηρίχθηκε από τα μέλη του Γραφείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 500.000€.
 • Προετοιμασία προγραμματικής συμφωνίας ΕΜΠ και ΣΕΒ
  Στις 14/12/21, υπεγράφη η προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΣΕΒ και ΕΜΠ, η οποία ωρίμασε εντός του προηγούμενου χρόνου και η οποία προβλέπει σημαντικές δράσεις για τους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΜΠ, αλλά και για την ερευνητική κοινότητα του ΕΜΠ.

Δεσμευόμαστε το έργο του ΓΜΤ ΕΜΠ να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί εντός του 2022.

Με τιμή και εκ μέρους όλης της ομάδας,

Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΓΜΤ ΕΜΠ
Δέσποινα Χαρχούση, Επιστημονική Συνεργάτης ΓΜΤ ΕΜΠ