Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας https://tto.ntua.gr/

Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας https://tto.ntua.gr/:

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ (εφεξής Ιδιοκτήτης) που στοχεύει αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, των ικανοτήτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΜΠ.

Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες πληροφορίες.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του ιδιοκτήτη του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή/και των συνεργατών του και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου:

 • α) Για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • β) Για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  • i) προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
  • ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο),
  • iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • γ) Για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του ιδιοκτήτη ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο του ιδιοκτήτη ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους.
 • δ) Για να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
 • ε) Για να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 • στ) Για να θέσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον ιδιοκτήτη για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Η μη ενάσκηση από τον Ιδιοκτήτη των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή του αντιβαίνει τους παρόντες όρους.

Ο ιδιοκτήτης καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είναι όμως υπεύθυνος για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η ιστοσελίδα https://tto.ntua.gr/: είναι βασισμένη σε περιβάλλον/στην πλατφόρμα WordPress, και ακολουθεί αναφορικά με τα cookies τις προδιαγραφές της πλατφόρμας για τα αναγκαία cookies, χωρίς τα οποία η ιστοσελίδα δε θα ήταν λειτουργική.

Συγκεκριμένα, τα first-party, session cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας προσωρινά, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, και να εξασφαλίσουν την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συλλέγουν αποκλειστικά δεδομένα που αφορούν την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και διαγράφονται μόλις απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας δημιουργείται ένα hph id cookie για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση της υπηρεσίας. Μέσω αυτού συγκρατούνται τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλος μηνύματος).

Σημειώστε πως τα στοιχεία αυτά συγκρατούνται στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.

Η ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί cookies για κανένα άλλο στατιστικό ή διαφημιστικό λόγο και δε συλλέγει μέσω αυτών καμία άλλη πληροφορία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies σας. Στην επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα θα δημιουργηθούν νέα, στο πλαίσιο που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο tto@mail.ntua.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.