Υπηρεσίες Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Υπηρεσίες

Οι λειτουργίες / υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας εντάσσονται στους εξής άξονες δράσης:

Άξονας δράσης 1: Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυση αποτελεσμάτων, διαχείριση και προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και των ικανοτήτων των ερευνητών, στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους σε όφελος του ΕΜΠ και του κοινωνικού συνόλου, στη συνεργασία με συναφείς οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού (όπως η ΓΓΕΤ, τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ο ΟΒΙ, κ.α.) και του εξωτερικού. Οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα 1 είναι οι εξής:

 • Υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του ΕΜΠ στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στα ζητήματα διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Συμβολή στην αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη προτάσεων αξιοποίησής τους.
 • Συμβολή στην καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας και εμπειρίας, αλλά και των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μονάδων του ΕΜΠ.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προστασία, προβολή, αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.
 • Υποστήριξη στη σύναψη συμβάσεων ερευνητικού και τεχνολογικού περιεχομένου (όπως κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικά σχέδια κλπ.), αλλά και την διαπραγμάτευση με τρίτα μέρη για τον καθορισμό δικαιωμάτων παραχώρησης (royalties).
 • Συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού (ΓΓΕΤ, Ερευνητικά Κέντρα, ΟΒΙ, κ.α.) και του εξωτερικού (ΕΡΟ, ΓΜΤ ξένων Πανεπιστημίων κλπ.) για την προβολή και προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο ΕΜΠ.
 • Δικτύωση με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για την αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών αλλά και την παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών.
 • Υποστήριξη στην ίδρυση και λειτουργία τεχνοβλαστών .
 • Σύνδεση με την κοινωνία, το παραγωγικό σύστημα και τους τοπικούς φορείς.
 • Υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών ή εταίρων για τη διαμόρφωση ερευνητικών κοινοπραξιών με τον ιδιωτικό τομέα.

Άξονας δράσης 2: Ανάδειξη καινοτομικών ιδεών και προώθηση της επιχειρηματικής επιτάχυνσης έντασης γνώσης

Ένας από τους βασικούς στόχους του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η συμβολή και η υποστήριξη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας σε πιθανή ένταξή της σε μία επιχειρηματική διαδικασία ή οιονεί επιχειρηματική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη καινοτόμων και επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών και των ερευνητών του ΕΜΠ για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής (coaching) σε συνεργασία με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες.
 • Υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη σύνθεση επιχειρηματικού σχεδίου και την αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία όπως: σεμινάρια ‘Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας’, ανοιχτά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας, σεμινάρια δεξιοτήτων για τους δυνάμει νέους επιχειρηματίες (π.χ. Communication skills).
 • Διοργάνωση δράσεων ανάπτυξης καινοτομικής νοοτροπίας (πχ. διαγωνισμοί καινοτομίας, hackathons, κ.ά.) εντός της πολυτεχνειακής κοινότητας ή/και σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ και φορείς.
 • Συμμετοχή ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, συναντήσεις των δρώντων του οικοσυστήματος της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς  για  χρηματοδοτικά εργαλεία ωρίμανσης τεχνολογιών και ανάπτυξης της καινοτομίας.
 • Σχεδιασμός δράσεων υποστήριξης εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών ομάδων (παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκκολαπτηρίων).
 • Υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων από διαθέσιμες πηγές.

Άξονας δράσης 3: Υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας ΕΜΠ και ενημέρωση / εκπαίδευση σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Ο τρίτος άξονας δράσεων αφορά στην ευρύτερη υποστήριξη των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και στην ορθή αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων που άπτονται της διαδικασίας σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή. Οι δράσεις του άξονα αυτού περιλαμβάνει:

 • Ανάδειξη και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας σε επίπεδο ωριμότητας που μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλους τρόπους, όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent), ίδρυση τεχνοβλαστού, παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, κ.ά.
 • Δράσεις εκπαίδευσης των μελών ΔΕΠ και των Επιτροπών Ερευνών τους (ΕΛΚΕ) σχετικά με τα παραπάνω θέματα.
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για την καταγραφή και προβολή του ερευνητικού έργου και του επιπέδου καινοτομίας του ΕΜΠ.
 • Αξιοποίηση αποφοίτων του ΕΜΠ στην προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, αλλά και ως πιθανών μεντόρων.

Με σκοπό την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με αρμόδια γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ (όπως το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης) καθώς και με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ (ΜοΚΕ ΕΜΠ) και τη Θερμοκοιτίδα ΕΠΙνοώ του ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ.