Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, των ικανοτήτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΜΠ προς όφελος του Ιδρύματος, του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Κύριοι στόχοι του γραφείου είναι:

  • Η υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείρισης και προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Η υποστήριξη και προώθηση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας
  • Η ενημέρωση/εκπαίδευση του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.