Συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς

Συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς

Ως τεχνοβλαστός (spinoff) ορίζεται κάθε νόμιμο πρόσωπο (με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ή με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), κάνοντας χρήση της διασταλτικής ερμηνείας του νομοθετικού πλαισίου και δεδομένης της δυνατότητας των Ε.Π.Ε. να μετατραπούν σε Ι.Κ.Ε.) το οποίο συστήνεται με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, τα οποία προήλθαν από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, εκτελεσμένα στο ΕΜΠ.

Το ΕΜΠ μετά από σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ιδρύματος μπορεί να συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του τεχνοβλαστού μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΜΠ. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνοβλαστός φέρει την ονομασία «Τεχνοβλαστός ΕΜΠ» και μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο του ιδρύματος ή/και του ΕΛΚΕ κατόπιν σχετικής άδειας. Η εταιρική συμμετοχή του ΕΜΠ μπορεί να έχει τη μορφή χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς σε είδος (ως είδος νοούμενου του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα) ή παροχής χώρου εξάσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παροχής πρόσβασης σε χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού. Το ποσοστό συμμετοχής του ΕΜΠ είναι ανάλογο της συνεισφοράς του στο εταιρικό σχήμα και δεν υπερβαίνει το 49%. Το πλειοψηφικό ποσοστό του εταιρικού σχήματος πρέπει να προέρχεται από ιδιωτική συμμετοχή (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμός), ενώ τυχόν μείωση του ποσοστού μερίσματος του ΕΜΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος.

Στην περίπτωση δημιουργίας «Τεχνοβλαστού υποστηριζόμενου από το ΕΜΠ», δηλαδή στην περίπτωση που το ΕΜΠ δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος), θα συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) ή/και του δημιουργού και του υπό ίδρυση τεχνοβλαστού, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμα αυτής.

Πρόταση προς την ΕΔΕΙΛ για τη δημιουργία τεχνοβλαστού μπορεί να γίνει από την Πρυτανεία του ΕΜΠ, από τις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών του ΕΜΠ, από ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ. Επίσης η πρόταση μπορεί να γίνει από διδάκτορες και κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 24 μήνες από τη λήψη του διπλώματος ή την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών. Πρόταση για δημιουργία τεχνοβλαστού μπορεί τέλος να προέλθει από φορέα εκτός ΕΜΠ ο οποίος και βρίσκει ενδιαφέρον σε τεχνολογία ή ερευνητικό αποτέλεσμα του ιδρύματος.

Το πλαίσιο και οι όροι Συμμετοχής του ΕΜΠ σε Τεχνοβλαστούς καθώς και η διαδικασία ίδρυσης τεχνοβλαστών συμπεριλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο «Κανονισμό Ίδρυσης Τεχνοβλαστών στο ΕΜΠ».

Διαδικασία ίδρυσης τεχνοβλαστών

Βήμα 1: Αρχική ενημέρωση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνουν το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας σχετικά με μία ανακάλυψη, εφεύρεση ή ερευνητικό αποτέλεσμα που πιστεύει/-ουν ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω αξιοποίησης. Παράλληλα παρέχει/-ουν τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) και ενημερώνει/-ουν για την προοπτική ίδρυσης ενός τεχνοβλαστού.

Βήμα 2: Συνεργασία ενδιαφερόμενου/-ων και Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ενημερώνεται από τον/τους ενδιαφερόμενο/-ους για το επιχειρηματικό σχέδιο της υπό ίδρυση εταιρείας προκειμένου να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ερευνών τους όρους της εν δυνάμει συνεργασίας. Ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Βήμα 3: Εισήγηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας προς την Επιτροπή Ερευνών

To Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποβάλει εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών εντός διαστήματος 2 μηνών, έτσι ώστε η Επιτροπή Ερευνών, εντός των επόμενων 2 μηνών, να απαντήσει αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Δ.Ε. και στην ίδρυση τεχνοβλαστού. Με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της εισήγησης του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και γα λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας, συστήνεται κατά περίπτωση Ειδική Επενδυτική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη του ΕΜΠ σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του υπό εξέταση εγχειρήματος και τα οποία απευθύνονται και συνεργάζονται με κατάλληλα στελέχη της αγοράς τα οποία έχουν εμπειρία σε επενδυτικά και συμβουλευτικά θέματα, σχετικά με τον τομέα/κλάδο.

Σε περίπτωση όπου η Επιτροπή Ερευνών δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Δ.Ε. ή αν δεν απαντήσει εντός 4 μηνών (Ν. 1733/1987, αρ. 6), ο ερευνητής μπορεί καταθέσει την αίτηση χορήγησης Δ.Ε. στο όνομά του.

Βήμα 4: Σύνταξη σύμβασης Στην περίπτωση που η Επιτροπή Ερευνών συμφωνεί με τη σχετική εισήγηση, οι νομικές υπηρεσίες του ΕΜΠ ή άλλος εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος αναλαμβάνουν τη διαδικασία σύνταξης  της σχετικής σύμβασης.