Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Περιγραφή του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών ανήκει στον τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σήμερα, αποτελεί ένα από τα πρωτοπόρα εργαστήρια μελέτης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοργανισμών και των μετάλλων ενώ, παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικό έργο στον τομέα των τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:

– Εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών σε θέματα περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας.

– Έρευνα στις εξής επιστημονικές περιοχές: Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας για απόβλητα υψηλού κινδύνου (ραδιενεργά, τοξικά κλπ). Προηγμένη επεξεργασία βιομηχανικών, αστικών και γεωργικών υγρών αποβλήτων. Ανάκτηση μετάλλων από ηλεκτρονικά απόβλητα. Μηχανισμοί κινητικότητας και συσσώρευσης ρύπων στο περιβάλλον. Πηγές εκπομπής, μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και απόθεση αερολυμάτων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Περιβαλλοντική προσομοίωση φυσικών υδάτινων πόρων. Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Περιβαλλοντική Μηχανική.

Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συντονιστής/εταίρος σε ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε Διεθνείς Συνεργασίες, όπως το δίκτυο COST, και σε Θεματικά Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Thematic Research Networks), όπως το TRAWMAR (Targeted Research Action for Waste Minimization and Recycling) και το ILE (Industrial Liquid Effluents). Επίσης, συνεργάζεται με εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ομάδας του Εργαστηρίου έχουν προκύψει σημαντικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 1 μέλος  ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ και αμειβόμενους ερευνητές/υποψήφιους διδάκτορες.

Επιστημονικός Εξοπλισμός

Αναλυτικά όργανα

 • Φασματόμετρο Διασποράς Μήκους Κύματος Φθορισμού Ακτίνων-Χ, WD-XRF του κατασκευαστικού οίκου Rigaku (Ιαπωνίας) μοντέλο ZSX Primus IV
 • Ηλεκτροχημικό σύστημα πολαρογραφίας – αναδιαλυτής βολταμετρίας, του οίκου Metrohm.
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας (Capillary GC) με ανιχνευτή φλόγας (FID) και ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD)
 • Σύστημα υγρής και ιοντικής χρωματογραφίας (HPLC-IC) με ανιχνευτή αγωγιμότητας και UV του οίκου Metrohm.
 • Σύστημα φασματοσκοπίας πλάσματος (ICP), Leeman.
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού-UV

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού του ελβετικού οίκου Elga
 • Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (pH-μετρα, αγωγιμόμετρα, οξυγονόμετρα, αναλυτικοί ζυγοί με ακρίβεια πέντε δεκαδικών ψηφίων κλπ)
 • Περιστροφικοί αναδευτήρες ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Σύστημα χώνευσης με μικροκύματα (PROLABO)
 • Μονάδα μέτρησης ελευθέρων μεταλλικών ιόντων με εκλεκτικά ηλεκτρόδια
 • Μονάδα μέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl
 • Θάλαμος στρωτής ροής για διαχείριση δειγμάτων (laminar flow cabinet)
 • Δειγματολήπτες για μέτρηση σωματιδίων ΡΜ2.5 και ΡΜ10
 • Αυτοματοποιημένοι βιοαντιδραστήρες μικροβιακής καλλιέργειας
 • Μονάδα αποστείρωσης με ατμό (αυτόκαυστο)
 • Θάλαμος επώασης μικροβιακών καλλιεργειών
 • Οπτικό μικροσκόπιο
 • Αυτόματοι τιτλοδότες

Πιλοτικές μονάδες

 • Αντιδραστήρας περιστρεφόμενων βιοδίσκων (RBC)
 • Αντιδραστήρας κινούμενης κλίνης άμμου (moving-bed sand filter)
 • Θειοαναγωγικός και απονιτροποιητικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης (fixed-bed reactor)
 • Αντιδραστήρας φωτοκαταλυτικής οξείδωσης οργανικών μορίων και απολύμανσης νερού.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο