Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1962 ως Εργαστήριο Ερεύνης και Εκμεταλλεύσεως Μεταλλείων (Β.Δ. 132/1962) και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων το 2004 (Υ.Α. 5881/Β1/2004), ενώ το 2000 ενσωματώθηκε σε αυτό η Μονάδα Προσομοίωσης Μεταλλευτικών Συστημάτων (MSSLab). Το Εργαστήριο υπάγεται στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και οι εγκαταστάσεις του καταλαμβάνουν στεγασμένο χώρο 330 m2  στο ισόγειο του κτηρίου Μεταλλειολόγων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων εξόρυξης πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες, μηχανικά και άλλα μέσα, σε υπόγειες και επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και τεχνικά έργα. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι:

  • Η παροχή εκπαιδευτικού έργου στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου
  • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, υπό την μορφή της εκτέλεσης δοκιμών και μετρήσεως, την σύνταξη γνωματεύσεων και την εκπόνηση μελετών.

Οι δύο τελευταίες δραστηριότητες διέπονται από τον Κανονισμό της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα, μηχανές και διατάξεις που επιτρέπουν την εκτέλεση πρότυπων και εξειδικευμένων δοκιμών και μετρήσεων στον χώρο του Εργαστηρίου ή επί τόπου του έργου, καθώς και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένο λογισμικό. Ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που διαθέτει το Εργαστήριο του επιτρέπει να δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:

  • Εξόρυξη πετρωμάτων με χρήση εκρηκτικών υλών
  • Εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα
  • Προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών πετρωμάτων
  • Προσδιορισμός φθοροποιών ιδιοτήτων πετρωμάτων
  • Σχεδιασμός υπόγειων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων μεταλλείων και λατομείων
  • Διαστασιολόγηση μηχανικού εξοπλισμού εξόρυξης – φόρτωσης – μεταφοράς σε υπόγειες και υπαίθριες εκμεταλλεύσεις
  • Μελέτη συστημάτων λειτουργικής διαχείρισης εξοπλισμού εξόρυξης – φόρτωσης – μεταφοράς σε υπόγειες και υπαίθριες εκμεταλλεύσεις

Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου Εξόρυξης Πετρωμάτων περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών καθώς και την διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων:

Β. Μεταπτυχιακά

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ  και 2 μέλη ΕΤΕΠ.

Το Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών με ανάλογα εργαστήρια ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και με εταιρίες παρασκευής εκρηκτικών υλών και μηχανικού εξοπλισμού μεταλλείων και τεχνικών έργων. Τέλος, το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την βιομηχανία, ενώ έχει διοργανώσει 3 διεθνή συνέδρια.λοδαπής καθώς και με εταιρίες παρασκευής εκρηκτικών υλών και μηχανικού εξοπλισμού μεταλλείων και τεχνικών έργων. Τέλος, το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την βιομηχανία, ενώ έχει διοργανώσει 3 διεθνή συνέδρια.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο