Εργαστήριο Γεωλογίας

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Το Εργαστήριο Γεωλογίας ανήκει στον τομέα των Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

To αντικείμενο του Εργαστηρίου της Γεωλογίας αφορά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πεδίο της επιστήμης της Γεωλογίας που ασχολείται με την δομή, τη σύσταση και την εξέλιξή της Γης, με τα φαινόμενα που συμβαίνουν σ΄αυτή και με τις γενικές φυσικές, χημικές και βιολογικές νομοτέλειες που αποτελούν τη βάση των γεωλογικών φαινομένων.  Τέλος ασχολείται με τις δυναμικές γεωλογικές διεργασίες, ενδογενείς και εξωγενείς, που διαμορφώνουν συνεχώς το φλοιό της Γης.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Γεωλογίας αποτελείται από 1 μέλος ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 2 μέλη ΕΤΕΠ.

A. Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

 • Γεωλογία Ι
 • Γεωλογία ΙI
 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις και Τεκτονική Ανάλυση
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Β. Μεταπτυχιακά

Μονοτμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις
 • Ιζηματολογία
 • Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
 • Γεωχημεία

Το εργαστήριο Γεωλογίας έχει ως πεδίο έρευνας τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Τη Γενική Γεωλογία που μελετά, τη δομή, τη σύσταση και τις δυνάμεις που επιδρούν στην επιφάνεια της Γης,
 • τη Στρωματογραφία ή Ιστορική Γεωλογία που μελετά τη διαμόρφωση της Γης στα διάφορα στάδια της εξέλιξής της,
 • την Παλαιοντολογία που μελετά την ιστορία της ζωής της Γης,
 • την Νεοτεκτονική – Σεισμοτεκτονική που μελετά την πρόσφατη γεωδυναμική εξέλιξη, και τα ενεργά ρήγματα της Γης,
 • την Εφαρμοσμένη Γεωλογία που χρησιμοποιεί όλες τις γεωλογικές γνώσεις για συγκεκριμένους σκοπούς.

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι:

 • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις.
 • Γεωμορφολογική ανάλυση:
  ποσοτική ανάλυση υδρογραφικών δικτύων
 • Τεκτονική – Σεισμοτεκτονική, Μορφοτεκτονική, προσδιορισμός ενεργών ρηγμάτων
 • Υδρολογική ανάλυση
  επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων (παροχής, στερεοπαροχής) και μετεωρολογικών δεδομένων (κατακρημνίσματα, θερμοκρασίες, άνεμοι κ.ά.)
 • Περιβαλλοντικές έρευνες
  μελέτη περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε χερσαίο, παράκτιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον.
 • Ιζηματολογικές αναλύσεις:
  κοκκομετρική ανάλυση με τη μέθοδο: α) ξηρού κοσκινίσματος, και β) σιφωνίου (πιπέτας), υπολογισμός κοκκομετρικών στατιστικών παραμέτρων, ποσοτικός προσδιορισμός ανθρακικού υλικού
 • Γεωχημικές αναλύσεις
  προσδιορισμός κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων με φθορισμόακτίνων ακτίνων Χ (XRF), προσδιορισμός αλκαλίων με τη μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, προσδιορισμός των ανθρακικών ορυκτών
 • Ορυκτολογικές αναλύσεις
  προσδιορισμός ορυκτών με περιθλασιμετρία ακτίνων – Χ (X-Ray Diffraction), διαχωρισμός και προσδιορισμός βαρέων ορυκτών
 • Τεχνολογικές ιδιότητες
  προσδιορισμός ορίων Attenberg (όριο υδαρότητας), προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας

Επιστημονικός Εξοπλισμός

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.
 • Γεωλογικές Πυξίδες (VEB Freiberger Praezisionsmechanik), GPS GARMIN (e-trex).
 • Διάφορες εργαστηριακές συσκευές απαραίτητες για την υποστήριξη αναλυτικών μεθόδων όπως, φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών, κατάλληλοι για πυρώσεις συντήξεις, κ.λ.π, .αναλυτικοί ζυγοί, μαγνητικός διαχωριστής, φυγόκεντρος, συσκευή λιοτρίβησης –κονιοποίησης,  σειρά κόσκινων για κοκκομετρικές αναλύσεις κ.ά.
 • Συσκευή Casagrande για τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας
 • Στήλη διαχωρισμού βαρέων και ελαφρών ορυκτών
 • Όργανο Φθορισμομετρίας Ακτίνων Χ (X-RAY Fluorescence) για χημικές    αναλύσεις εδαφών πετρωμάτων και μεταλλευμάτων.
 • Όργανο Περίθλασιμετρίας Ακτίνων Χ και φθοριμού (X-Ray Diffraction, X-RAY Fluorescence) για ορυκτολογικές  και γεωχημικές αναλύσεις.
 • Φορητό XRF.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο