Εργαστήριο Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Σύντομη Περιγραφή – Ιστορικό

Το Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων του E.M.Π. ήταν το μοναδικό ακαδημαϊκό Εργαστήριο, το οποίο, μαζί με τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Ε.Μ.Ε.Ε., ασχολήθηκε στα προηγούμενα 50 χρόνια (εποχή άνθησης της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας) και συνεχίζει να ασχολείται με την έρευνα σε θέματα εμπλουτισμού και αξιοποίησης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων του ελληνικού χώρου.

Το Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων ιδρύθηκε επίσημα ως Εργαστήριο του ΕΜΠ με το με αριθ. Φ. 179 τ.Α/08-08-1980 ΦΕΚ, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. πολλά χρόνια προ της ιδρύσεώς του, χάρη στον αείμνηστο καθηγητή Αντώνιο Ζ. Φραγκίσκο. To 1983, με το με αριθ. 80 τ. Β/01-03-1983 ΦΕΚ κατανεμήθηκε επίσημα στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Σήμερα, το Εργαστήριο Εμπλουτισμού στεγάζεται στον 1ο όροφο του  Κτιρίου Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου καταλαμβάνοντας έκταση 400 τ.μ. περίπου.

Κύριες Δραστηριότητες Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων ΕΜΠ που σχετίζονται με το ευρύτερο αντικείμενό του συνοπτικά είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

  • Μηχανική προπαρασκευή (ελάττωση μεγέθους, ταξινόμηση) μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και έλεγχος των μηχανικών χαρακτηριστικών τους (υπολογισμός δείκτη Bond, δοκιμές Los Angeles, προσδιορισμός αντοχής για χρήση στην ελάττωση μεγέθους).
  • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών σχήματος αδρανών υλικών σκυροδέματος, προϊόντων θραύσης, πορώδους, κλπ.
  • Παραγωγή πρώτων υλών για τσιμέντο και μπετόν.
  • Εμπλουτισιμότητα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και λιγνιτών με διάφορες μεθόδους, όπως: βαρυτομετρικές (βαρέα διάμεσα, υδροσυγκέντρωση, σε παλλόμενη τράπεζα, σε σπειροειδή διαχωριστή), μαγνητικός και ηλεκτροστατικός διαχωρισμός, επίπλευση, κλπ.).
  • Διαχωρισμός λεπτομερών τεμαχιδίων με φυσικοχημικές μεθόδους.
  • Διαχωρισμός χρήσιμων συστατικών από παντός είδους στερεά απόβλητα (βιομηχανικά, μεταλλουργικές σκουριές, αστικά, κατασκευών, κλπ.).
  • Μελέτη, σχεδιασμός και οικονομοτεχνικές μελέτες εργοστασίων εμπλουτισμού, εγκαταστάσεων παραγωγής αδρανών υλικών, εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο