Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ιστορικό εργαστηρίου

Το εργαστήριο των Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Ιδρύθηκε στις 31/12/1999 με το ΦΕΚ Αρ. 307,  όπως αναγράφεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 1.iv,  «Ιδρύεται στο Τμήμα ΗΜΜΥ του ΕΜΠ το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών το οποίο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρονικών αισθητήρων και των εφαρμογών τους». Σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ, το εργαστήριο αρχικά εντάχθηκε στον Τομέα Ηλεκτροεπιστήμης (Άρθρο 1, παράγραφος 2.β) και στη συνέχεια μετά από την κατάργηση του συγκεκριμένου Τομέα εντάχθηκε στη Σχολή ΗΜ-ΜΥ του ΕΜΠ.

Χώροι:

Σήμερα το εργαστήριο στεγάζεται στους ακόλουθους χώρους στα κτίρια της Σχολής ΗΜ-ΜΥ του ΕΜΠ:

Γραφείο 3.2.11, Παλαιά κτίρια

Ερευνητικό εργαστήριο 3.2.12, Παλαιά κτίρια

Ερευνητικό/εκπαιδευτικό εργαστήριο 3.1.1.Α, Παλαιά κτίρια.

Προπτυχιακό εργαστήριο Υλικών Α.2.9 – Νέο κτίριο.

Δραστηριότητα

Το θεσμοθετημένο εργαστήριο των «Ηλεκτροτεχνικών Υλικών» της ΣΗΜΜΥ πρωτίστως συμβάλλει σε εκπαιδευτικό – ερευνητικό έργο, υποστηρίζοντας μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στις Σχολές (ΣΗΜΜΥ, ΣΧΜ)  του ΕΜΠ.

Οι επιστημονικές περιοχές ερευνητικής δράσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Α) ημιαγώγιμα υλικά: ηλεκτρικές ιδιότητες ημιαγωγών, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό μονοκρυσταλλικών ημιαγώγιμων υμενίων, φαινόμενα μεταφοράς ηλεκτρικών φορέων σε ηλεκτροστατικά φράγματα δυναμικού, ανορθωτικές διατάξεις μετάλλου-ημιαγωγού (δίοδοι Schottky),  ωμικές επαφές ημιαγωγών, δομές νανο-υλικών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσική-τεχνολογία φωτοβολταϊκής μετατροπής, υλικά-γεωμετρίες κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Β) ηλεκτρομονωτικά υλικά: αέρια ηλεκτρομονωτικά (SF6 και μείγματα SF62) για εφαρμογές Υψηλών Τάσεων (Gas Insulated Switchgear, Gas Insulated Transmission Lines), Υγρά μονωτικά υλικά (ηλεκτρομονωτικά έλαια) για εφαρμογές Μέσης και Υψηλής Τάσεως,  νανο-ρευστά υλικά, χαρακτηρισμός στερεών/υγρών υλικών με διηλεκτρική φασματοσκοπία (er-tanδ), σε εύρος συχνότητας με μεταβολή της θερμοκρασίας λειτουργίας (TDDS, Temperature Dependent Dielectric Spectroscopy).

Γ) στερεά μονωτικά υλικά ηλεκτρονικών εφαρμογών, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διηλεκτρικών υλικών low k-low loss και high k-low loss.

Στο εργαστήριο έχει ολοκληρωθεί σημαντικός αριθμός διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών (300) του ΕΜΠ. 

Κύριες εργαστηριακές διατάξεις.

Οι βασικότερες μετρητικές διατάξεις που λειτουργούν στο χώρο του εργαστηρίου είναι οι κάτωθι:

Χαρακτηρισμός ημιαγώγιμων διατάξεων

Προσδιορισμός συγκέντρωσης προσμίξεων σε συνάρτηση με το βάθος από την επιφάνεια μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών

Διάταξη Εξαιρετικά Υψηλού Κενού (UHV) με εγκατεστημένο Τετραπολικό Φασματογράφο Μάζας

Διηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών σε υψηλές συχνότητες

Προσδιορισμός tanδ και διηλεκτρικής σταθεράς εύρος συχνοτήτων 1 ΜHz έως 1 GHz

Διηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών

Προσδιορισμός tanδ και διηλεκτρικής σταθεράς θερμοκρασιακό εύρος -75 οC έως 130 οC εύρος συχνοτήτων 20 Hz έως 1 ΜHz, μέθοδος TDDS

Διατάξεις θερμικής κατεργασία υλικών σε περιβάλλον κενού, ατμόσφαιρας ή επιλεγμένου αερίου δείγματος

Ολοκληρωμένη διάταξη ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης πολυ-κρυσταλλικών ημιαγώγιμων υμενίων από δυαδικούς ημιαγωγούς συνθέσεως (III-V και ΙΙ-VI)

Η διάταξη ηλεκτρολυτικήςεναπόθεσης αποτελούμενη από α) τον Δι-ποτενσιοστάτη, β) Ρυθμιστής στροφών, γ) Υδατόλουτρο με κυκλοφορητή ψύξης- θέρμανσης, δ) Ηλεκτρολυτικό κελί, ε) Περιστρεφόμενο ηλεκτρόδιο (Electrode Rotator)
Δοκίμια λεπτών υμενίων Τελλουριούχου καδμίου σε υπόστρωμα νικελίου σε διάφορες θερμοκρασίες εναπόθεσης παραγόμενα από την παραπάνω διάταξη.

Ολοκληρωμένη Διάταξη  Υψηλού Κενού (HV) με εγκατεστημένο εξαχνωτή μετάλλων ή/και σύστημα επίτηξης

Παραγωγή επαφών Schottky ή/και ωμικών επαφών

Επικοινωνία με το Εργαστήριο