Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μόνιμο Προσωπικό:

Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου

Ε. Δημοπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Χ. Ιωαννίδης, Καθηγητής ΕΜΠ

Χ. Πότσιου, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Α. Δουλάμης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Μ. Πατεράκη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ

Α. Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Σ. Σοϊλέ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Σ. Ταπεινάκη, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Ρ. Χλιβερού, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Εκπαιδευτική και Ερευνητική Δραστηριότητα:

Το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της ΣΑΤΜ ανήκει στον Τομέα Τοπογραφίας και εξυπηρετεί τα γνωστικά αντικείμενα της Φωτογραμμετρίας και του Κτηματολογίου. Η πολυετής εμπειρία των μελών ΔΕΠ που δραστηριοποιούνται σε αυτό αποτυπώνεται στην υποστήριξη μεγάλου αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και Διπλωματικών Εργασιών υψηλής στάθμης σε όλα τα αντικείμενα και τις εφαρμογές τους κυρίως στον Ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί σημαντική τεχνογνωσία, η οποία έχει σταδιακά μετουσιωθεί σε ειδικευμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και στην επιτυχή ολοκλήρωση πολυάριθμων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, κυρίως από την ΕΕ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας μέσω των Διπλωματικών εργασιών, των Μεταπτυχιακών εργασιών, των Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών διατριβών, και των ερενητικών προγραμμάτων εκτείνονται σε μεγάλο εύρος αντικειμένων αιχμής και καλύπτουν τις Φωτογραμμετρικές εφαρμογές πάσης φύσεως, την Επεξεργασία Σήματος, την Όραση Υπολογιστών, τους ψηφιακούς αυτοματισμούς και την πάσης φύσεως ψηφιοποίηση άυλης και υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στόχο την γεωμετρική τεκμηρίωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, η γενικότερη φιλοσοφία του ερευνητικού έργου στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας είναι να παράγεται νέα γνώση και να εκπαιδεύονται νέοι επιστήμονες και ερευνητές σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 • Τρισδιάστατη αποτύπωση και ανακατασκευή με την χρήση αυτοματοποιημένων αλγορίθμων Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών σε εναέριες, επίγειες, υποβρύχιες και δορυφορικές εικόνες
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση και ανακατασκευή με επεξεργασία δεδομένων από σαρώσεις laser, LiDAR και SAR
 • Ταξινόμηση, ανίχνευση και κατάτμηση μη οργανωμένων συνόλων σημείων και εικόνων
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση και τρισδιάστατη αναπαράσταση και μοντελοποίηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ανάπτυξη Ιστορικών Μοντέλων Πληροφοριών για Κατασκευές (HBIM)
 • Εφαρμογές εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας
 • Δυναμική παρακολούθηση κατασκευών και μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων
 • Ανάπτυξη πολυδιάστατων συστημάτων πληροφοριών για την διαχείριση γης

Εξοπλισμός:

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του:

3 Ολοκληρωμένοι Γεωδαιτικοί σταθμοί ( Total stations reflectorless)

4 Ψηφιακοί Φωτογραμμετρικοί Σταθμοί

3 Ψηφιακές φωτογραφικες μηχανές SLR (full frame) υψηλής ανάλυσης με μεγάλο εύρος φακών

2 φωτογραφικές μηχανές GoPro

1 φωτογραφικη μηχανή 360ο

2 Επίγειοi Σαρωτές laser

1 Σαρωτής laser τριγωνισμού για μικρά αντικείμενα

4 ΣμηΕΑ (UAV) για λήψεις από χαμηλό ύψος

Ειδικό φωτογραφικό δίποδο για λήψεις από χαμηλά ύψη (έως 8m)

Ειδικό φωτογραφικό μονόποδο για ανάρτηση φωτογραφικής μηχανής έως 9m

Σύστημα εικονικής πραγματικότητας (HTC Vive)

Μόνιμα εγκατεστημένα πεδία ελέγχου για την βαθμονόμηση φωτογραφικών μηχανών

Εργαστήριο με 8 θέσεις εργασίας (PC)

Πολλαπλές άδειες χρήσης λογισμικών για: (α) αυτόματη επεξεργασία πολλαπλών εικόνων (β) επεξεργασία νεφών σημείων (γ) ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών (δ) ηλεκτρονική σχεδίασης

Παρεχόμενες ερευνητικές και πρακτικές υπηρεσίες:

 • Ακριβείς Φωτογραμμετρικές μετρήσεις
 • Βαθμονόμηση φωτογραμμετρικών συστημάτων
 • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μνημείων και άλλων αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ειδικές αεροφωτογραφήσεις από ΣμηΕΑ, ελικόπτερα και ειδικό τρίποδο
 • Φωτογραμμετρικές διαχρονικές μελέτες από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες
 • Σύνταξη ορθοανηγμένων εικόνων για εφαρμογές από την εγγύς φωτογραμμετρία μέχρι τις δορυφορικές εικόνες
 • Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων
 • Φωτογραμμετρική αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αυτοματοποιημένων αλγορίθμων για την αξιοποίηση δεδομένων από διάφορους οπτικούς και μη αισθητήρες
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων επαυξημένης πραγματικότητας
 • Αντικείμενα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Γης

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο