Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ιδρυση και σκοπός:

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφοτικής του ΕΜΠ ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 132/1962, και εντάχθηκε στη Σχολή με την Υπουργική Αποφαση  Β1/29/83 (Β’ 80) όπου και απόκτησε τον εσωτερικό του κανονισμό.

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας εξυπηρετεί τους επιστημονικούς τομείς της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, καθώς και το Κτηματολόγιο και τη Διοίκηση Γης έχοντας σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το προσωπικό του είναι επιστημονικά καταξιωμένο διεθνώς, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία στα αντικείμενα της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, καθώς και της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου, με διεθνείς διακρίσεις και ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιους Οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και η Διεθνής Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA).

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας παρέχει 2 υποχρεωτικά και 4 μαθήματα επιλογής στην επιστημονική περιοχή της Φωτογραμμετρίας και της Ορασης Υπολογιστών, σε προπτυχιακό επίπεδο, στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Επιπλέον, το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ΔΠΜΣ της ΣΑΤΜ-ΜΓ “Γεωπληροφορική”, και στο ΔΠΜΣ της ΣΑ ΕΜΠ “Προστασία Μνημείων”. Στο πλαίσιο αυτό το Εργαστήριο προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά μαθήματα:

Στην Επιστημονική Περιοχή Κτηματολογίου παρέχει τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:

Ενώ στο ΔΜΠΣ “Γεωπληροφορική” προσφέρει το μάθημα

Εξοπλισμός:

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας είναι πλήρως εξοπλισμένο, σε σύγχρονα ψηφιακά όργανα και λογισμικά. Τα εξειδικευμένα όργανα που διαθέτει είναι:

4     Πλήρεις Ψηφιακοί Φωτογραμμετρικοί Σταθμοί 

1      Ειδικό Φωτογραμμετρικό Σαρωτή

1      Σαρωτή laser, τεχνολογίας time-oflight

1      Σαρωτή BLK360 Imaging 

3      Βαθμονομημένες Επίγειες Ψηφιακές Φωτομηχανές Υψηλής Ανάλυσης, με πληθώρα φακών διαφόρων (σταθερών ή zoom) εστιακών αποστάσεων (από 16 – 300 mm)

1       Ειδικό Τρίποδο (ύψους 9 m) για από αέρος φωτογράφηση

1       Heavy Lift OctoCopter V Rc-Drone with DJI A2 Flight Control System

1       Phantom 4 Pro1 Phantom 4 Pro

1       DJI Mavic 2 Pro

1       DJI Mavic mini

2      Τοπογραφικούς Σταθμούς (total station)

1      Εικονο-Γεωδαιτικό Σταθμό

1      Ζεύγος Δεικτών GPS

Επίσης, διαθέτει μεγάλο αριθμό εμπορικών λογισμικών και λογισμικών που αναπτύχθηκαν από μέλη του Εργαστηρίου, για την κάλυψη όλων των σταδίων εκπόνησης φωτογραμμετρικών εφαρμογών, όπως:

 • συλλογή δεδομένων,
 • φωτογραμμετρική επεξεργασία,
 • ορθοφωτογραφία,
 • αναπτύγματα επιφανειών,
 • επεξεργασία νεφών σημείων,
 • δημιουργία τρισδιάστατων επιφανειών και μοντέλων,
 • επεξεργασία 3D μοντέλων, 
 • απόδοση φωτο-υφής σε 3D μοντέλα,
 • δημιουργία φωτορεαλιστικών μοντέλων.

Ερευνητική Δραστηριότητα:

Το ερευνητικό έργο, που εκπονείται στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, είναι να παράγει νέα γνώση, να εκπαιδεύει και να στηρίζει νέους ερευνητές, στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου εστιάζονται στα παραπάνω επιστημονικά πεδία είναι:

 • στην Τρισδιαστατη Ανακατασκευή και Χαρτογράφηση με χρήση Αλγόριθμων Όρασης Υπολογιστών  σε Εναέριες, Δορυφορικές, Επίγειες και Υποβρύχιες Εικόνες,
 • στην Τρισδιαστατη Ανακατασκευή και Χαρτογράφηση με χρήση LIDSR και SAR δεδομένων,
 • στην Ταξινόμηση, Ανίχνευση και Τμηματοποίηση εικόνων και μη τακτοποιημένων τρισδιάστατων νεφών σημείων,
 • στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση και Τρισδιάστατη αναπαράσταση και Μοντελοποίηση Υλικής και Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
 • Historic Building Information Modelling (HBIM),
 • στις Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • στην Παρακολούθηση και καταγραφή μεταβολών σε δυναμικά περιβάλλοντα,
 • στην Ανάπτυξη Πολυδιάστατων Συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας.

Το ερευνητικό έργο της Επιστημονικής Περιοχής Κτηματολογίου περιλαμβάνει νομικά, τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά εργαλεία για τη διασφάλιση ακίνητης περιουσίας και την καλή της διαχείριση γης, του θαλάσσιου χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως στοιχεία:

 • εμπραγμάτου δικαίου, τεχνικής νομοθεσίας, πολιτικής γης και καθορισμού χρήσεων γης, εκτίμησης αξιών ακινήτων, φορολογίας ακινήτων, καθώς και βασικών αρχών για τη λειτουργία βιώσιμης αγοράς ακινήτων,
 • σύγχρονων μεθόδων αναγνώρισης δικαιούχων και σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων, βάσεων δεδομένων και προτυποποίησης, εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων, και
 • σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και συστημάτων πληροφοριών γης, στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης με έμφαση στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για τον προγραμματισμό και την σωστή αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων.

Στα ανωτέρω θέματα αναπτύσσεται δραστηριότητα:

 • εκπαιδευτική, με τα διδασκόμενα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, καθώς και με σεμινάρια που περιοδικά οργανώνονται από διαφόρους Φορείς
 • ερευνητική, με εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται σε ημερίδες, συνέδρια, περιοδικά, στους συναφείς επαγγελματικούς φορείς καθώς και στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς

Ερευνητικά Έργα:

Σε εξέλιξη Ερευνητικά Προγράμματα

 • Ολοκληρωμένη ‘Ερευνα για την ενεργοποίηση Ζώνης Αστικού Αναδασμού – Εφαρμογή στη Ζ.Α.Α. Πικερμίου-Ραφήνας, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Χρηματοδότητης: Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), Διάρκεια: Ιούλιος 2021- Ιανουάριος 2024.

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

 • Photogrammetric documentation of the walls of the Cannon Gate in the Medieval City of Rhodes, Scientific Responsible: Andreas Georgopoulos, Professor, Funded by: Dodecanese Service of Modern Monuments and technical Works, 2018-2019, 
 • The French Lavrion Mines Wharf, Scientific Responsible: EVAGGELOS SAPOUNTZAKIS, Professor, Funded by: Municipality of Lavreotiki, 2018-2019
 • Photogrammetric Restitution of Part of the Wall Facade of the Chios Castle, Scientific Responsible: Andreas Georgopoulos, Professor, Funding by: Ephorate of Antiquities of Chios, 2018-2019
 • ‘3D documentation of the Temple of Pythios Appolon in the Ancient Acropolis of Rhodes and the alternative proposals for its restoration’; Scientific Responsible: Charalabos Ioannidis, Professor, Funded by: Ephorate of Antiquities of Dodecanese; duration: January – August 2018
 • ‘Automated techniques for a 4D scene reconstruction’, Scientific Responsible: Charalabos Ioannidis, Professor Hellenic Foundation for Research and Innovation, duration:2017-2019
 • ‘Research and development of digital methods to support the excavation project of the Eforia of Lesvos antiquities in Poliochni, Lemnos’, Scientific Responsible: Andreas Georgopoulos, Professor, Funded by: Ephorate of Antiquities of Lesvos 2016-2020
 • ‘Interventions for the rehabilitation of the Holy Tomb of the Holy Sepulcher in Jerusalem’, 2016-2018
 • ‘Three dimensional Geometric Documentation in the Holly Area of Meteora’; Scientific Responsible: Charalabos Ioannidis, Professor, Funded by: Holly Monastery of Saint Stefanos Meteora; duration: July – December 2017
 • ‘Transforming Intangible Folkloric Performing Arts into Tangible Choreographic Digital Objects (TERPSICHORE)’, Scientific Responsible: Anastasios Doulamis, Professor, EU Horizon 2020 project, MSCA-RISE-2015, 2016-2020

Προσωπικό:

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 6 μέλη Διδακτικού Προσωπικού και 4 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού,

Χ. Ιωαννίδης, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργ, Φωτογραμμετρίας

Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ

Ε. Δημοπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ,

Χ. Πότσιου, Καθηγήτρια ΕΜΠ,

Α. Δουλάμης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ,

Μ. Πατεράκη, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Α. Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Σ. Σοϊλέ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Σ. Ταπεινάκη, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Ρ. Χλιβερού, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

ενώ δραστηριοποιούνται ερευνητές, μεταδιδακτορικοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο