Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 322 της 22ας Δεκεμβρίου 1999 (ΦΕΚ Α 307/31.12.99) και λειτουργεί στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ επικεντρώνεται:

1. στη διαχείριση περιβάλλοντος με έμφαση τη μελέτη των μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, την εκτίμηση και μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών (πχ. εδάφους, νερού, αέρα, τοπίου, πολιτιστικών πόρων, υποδομών, δικτύων), την κατανομή τους στο φυσικό χώρο, τα αίτια που δημιουργούν τις κατανομές αυτές, τη φέρουσα ικανότητά τους, όπως επίσης και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και επιπτώσεις.

2. στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών (Water-energy-food-ecosytems NEXUS)

3. στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με έμφαση στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από έργα, προγράμματα, σχέδια και πολιτικές και τη ανάπτυξη προδιαγραφών ΜΠΕ (π.χ. για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους & περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας)

4. στην ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης, με έμφαση την επίλυση περιβαλλοντικών ποβλημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξη πολιτικών.

5. στη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στο σχεδιασμό δράσεων/παρεμβάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό τους.

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ διαθέτει εξοπλισμό ακριβούς μέτρησης και παρακολούθησης βασικών μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι το ανάγλυφο, το νερό, το έδαφος, το κλίμα, η βλάστηση και το τοπίο. Ενδεικτικά:

 • Σύγχρονος Μετεωρολογικός Σταθμός εγκατεστημένος στο κτήριο Βέη με online μετάδοση δεδομένων βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου, σχετικής υγρασίας και software για αθροιστικά αποτελέσματα και επεξεργασίας στοιχείων.
 • Όργανο μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα (CO και CO2): AEROQUAL
 • Όργανο in-situ μέτρησης ποιότητας νερού: MPTROLL 9500
 • Όργανα in-situ μετρήσεων υπόγειων υδάτων: Σταθμήμετρο, αγωγιμόμετρο, ph-μετρο.
 • Όργανα μέτρησης stress βλαστήσης
 • Όργανο μέτρησης θορύβου: Ηχόμετρο Extech 407768
 • Όργανα Εκτίμησης Εδαφικών Συνθηκών CP4, μακρο και ιχνοστοιχείων εδάφους
 • Μηχανή κοσκινίσματος RMU Bergamo-Italy και κόσκινα διαμέτρων 0,045mm, 0,212mm και 1mm

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου σε υπολογιστικά προγράμματα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Visual MODFLOW Flex 4.0 (Finite difference-Finite Volume groundwater flow and contaminant mass transport simulator) including an 1-Standalone Softkey license and Network 10-user license
 • Sima Pro (Life Cycle Assessment) including  1-Standalone Softkey license
 • ArgusΟΝΕ – Princeton Transport Code (PTC) (Finite element groundwater simulator) student version
 • Visual PROMETHEE academic version

Επικοινωνία με το Εργαστήριο