Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ιδρύθηκε το 1998 (αρ.φύλλου 210/Τεύχος 1ο) και είναι υπεύθυνο για όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση συγκοινωνιακών δικτύων στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Προσωπικό:

 • Βασίλειος Ψαριανός, Καθ.
 • Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Αν. Καθ.
 • Ιωάννα Σπυροπούλου, Αν. Καθ. – Διευθύντρια Εργαστηρίου
 • 1 Ερευνητής, 2 μεταδιδακτορικοί φοιτητές, 10 ΥΔ

Γνωστικά αντικείμενα

Οι δραστηριότητες του ΕΣΤε αφορούν σε διδακτικό και ερευνητικό έργο στα παρακάτω διακριτά αντικείμενα:

 • Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών
 • Κυκλοφοριακή τεχνική
 • Οδική ασφάλεια
 • Διαχείριση προσβάσεων
 • Έλεγχος και επιθεώρηση οδών
 • Σχεδιασμός μεταφορών
 • Σιδηροδρομική
 • Σχεδιασμός αεροδρομίων
 • Οικονομικά στοιχεία μεταφορών
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών

Εξοπλισμός:

Εξειδικευμένος εξοπλισμός:

 • Εξοπλισμός συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων (τόσο επί της οδού όσο και παράπλευρα αυτής)
 • Εξοπλισμός παρακολούθησης της κατάστασης του οδοστρώματος και της γεωμετρίας οδού
 • Ανιχνευτές/ραντάρ μέτρησης ταχύτητας
 • Κάμερες για καταγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών και συμπεριφοράς οδηγών/πεζών
 • Προφιλόμετρο
 • Σύστημα εντοπισμού θέσης μέσω GPS και επιταχύνσεων τριών κατευθύνσεων
 • Φορητό σύστημα προσδιορισμού επιταχύνσεων τριών κατευθύνσεων
 • Όργανα μέτρησης ανακλαστικότητας οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Εξειδικευμένα λογισμικά:

 • Λογισμικά προσομοίωσης της κυκλοφορίας (μίκρο, μέσο και μάκρο κλίμακας)
 • Λογισμικά προσομοίωσης της κίνησης των πεζών
 • Λογισμικό σχεδιασμού μεταφορών & GIS
 • Λογισμικά γεωμετρικού σχεδιασμού
 • Λογισμικά λειτουργίας οδού (στάθμη εξυπηρέτησης, κυκλοφοριακής ποιότητας οδικών τμημάτων και ισόπεδων κόμβων)
 • Λογισμικό σχεδιασμού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
 • Λογισμικό επιχειρησιακής έρευνας
 • Λογισμικά στατιστικής ανάλυσης

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου υποστηρίζονται επιπλέον από λογισμικό και εξοπλισμό της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών όπως συστήματα δορυφορικού εντοπισμού (GPS), μη-επανδρωμένα οχήματα (UAV/drones), λογισμικά Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) κλπ.

Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό έργο: Το εργαστήριο συμμετέχει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΑΤΜ με μαθήματα κορμού (2) και κατεύθυνσης (7), καθώς και με ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» του ΕΜΠ. Τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι μέσω δημοσιεύσεων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και κρίσης επιστημονικών άρθρων. Επιπλέον, τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές και επαγγελματικές επιτροπές στο αντικείμενο του συγκοινωνιολόγου, σε συνέργειες και δράσεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στην οργάνωση ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή εκδηλώσεων.

Πρακτική και Επαγγελματική Εμπειρία: Τα μέλη του ΕΣΤε ανταποκρινόμενα στις ανάγκες διαμόρφωσης μιας καταξιωμένης και αναγνωρισμένης φυσιογνωμίας ενός μηχανικού και με στόχο την αξιοποίηση της πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας στη διδασκαλία και έρευνα συμμετέχουν ως μέλη ομάδων ή αυτόνομα ως σύμβουλοι μηχανικοί σε μελέτες και κατασκευές συγκοινωνιακών έργων υποδομής όπως μελέτες οδοποιίας, κυκλοφοριακές μελέτες, έλεγχο και επιθεώρηση οδικής ασφάλειας (road safety audit, road inspection), κ.ο.κ.  

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο