Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προφίλ

Το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ και θεσμοθετήθηκε με Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1968Β’/10-9-2009. 

Ασχολείται με θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα σχετιζόμενα με την μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλωτών κατασκευών και συστημάτων αγκύρωσης και των εφαρμογών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς: 

α) Υδροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση θαλάσσιων κατασκευών (προσδιορισμός φορτίσεων και κινήσεων σε αρμονικούς και φυσικούς θαλάσσιου κυματισμούς) με εφαρμογές σε κατασκευές εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου από θαλάσσιο περιβάλλον, συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας, ιχθυοκλωβούς ανοικτής θάλασσας, πλωτά αιολικά πάρκα, πλωτούς κυματοθραύστες και πλωτές μαρίνες. 

β) Στατική και δυναμική ανάλυση καθώς και βέλτιστη σχεδίαση συστημάτων ακύρωσης

γ) Υδροελαστική ανάλυση εύκαμπτων λεπτόγραμμων θαλάσσιων αγωγών (risers). 

δ) Υδρομηχανική και κινηματική ανάλυση αγκυρωμένων θαλάσσιων κατασκευών στο πεδίο των συχνοτήτων και του χρόνου (προσδιορισμός των υψίσυχνων και αργά μεταβαλλόμενων συνιστωσών των φορτίσεων και της κίνησης)

ε) Θαλάσσιες κατασκευές για περιβαλλοντική προστασία (π.χ. πλωτοί ή βυθισμένοι κυματοθραύστες, πλωτά φράγματα για την προστασία από πετρελαιοκηλίδες, κλπ). 

στ) Θαλάσσιες εγκαταστάσεις οικιστικής, τουριστικής, βιομηχανικής, αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης και υποδομών παράκτιας ζώνης και ανοικτής θάλασσας

ζ) Θαλάσσιες κατασκευές και συστήματα εκμετάλλευσης υπεράκτιας κυματικής και αιολικής ενέργειας (ανάλυση και εκτίμηση της απόδοσης κυματικών απορροφητήρων, πλωτών ανεμογεννητριών, καθώς και πλωτών συστημάτων σύμμικτης εκμετάλλευσης υπεράκτιας αιολικής και κυματικής ενέργειας – hybrid solutions)

η) Δυναμική διατήρηση θέσης πλωτών κατασκευών με σύστημα ανάδρασης (dynamic positioning).

Εκπαίδευση

Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο στους σπουδαστές της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» με οργανωτή τη σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» με οργανωτή τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Μελέτες συστημάτων αγκύρωσης για πλωτές κατασκευές (διαστασιολόγηση, προσδιορισμός χαρακτηριστικής καμπύλης μεταπόπισης – δύναμης επαναφοράς, έλεγχος επάρκειας και κινηματικών περιορισμών, συμβατότητα με κανόνες και κανονισμούς). 
  2. Μελέτες υδρομηχανικής συμπεριφοράς πλωτών κατασκευών (προσδιορισμός των μέσων και χρονικά μεταβαλλόμενων φορτίσεων από τον άνεμο τα θαλάσσια ρεύματα και τα κύματα που ασκούνται στην κατασκευή, ανάλυση της κινηματικής συμπεριφοράς της αγκυρωμένης κατασκευής, πρωτοτάξιες και αργά μεταβαλλόμενες κινήσεις, δυνάμεις στους κλάδους αγκύρωσης και στις αρθρώσεις σύνδεσης). Ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων και του χρόνου.
  3. Μελέτες εκτίμησης της απόδοσης μεμονωμένων ή αλληληπιδρώντων συσκευών ανάκτησης κυματικής ενέργειας διαφόρων τύπων (point absorbers, heaving, surging, pitching devices, με μαθηματική μοντελοποίηση της κινηματικής τους συμπεριφοράς και του μηχανισμού ανάκτησης ενέργειας.
  4. Συζευγμένη υδρο – αερο- ελαστική ανάλυση αγκυρωμένων πλωτών ανεμογεννητριών 
  5. Ανάλυση εργαστηριακών μετρήσεων και μετρήσεων πεδίου για συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας.
  6. Μελέτες αριθμητικού προσδιορισμού της απόδοσης πλωτών κυματοθραυστών. 
  7. Ανάλυση της κινηματικής συμπεριφοράς αγκυρωμένων κατασκευών σε λιμένες
  8. Υπηρεσίες συμβούλου προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα σχετιζόμενα με τα αντικείμενα του εργαστηρίου. 

Υποδομές

Hardware: Ισχυρά πολυεπεξεργαστικά συστήματα: 1) ALPHA Server 4100, 2) HP45ES, Περιβάλλον Unix, Linux, Windows 

Software/Λογισμικά: Πληθώρα υπολογιστικών λογισμικών πακέτων για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων εξειδικευμένων μελετών.

Εξοπλισμός: Current Meter Valeport – Model 106; Seafloor Sonar mite Seafloor Systems; Trimble Ranger 3 – Handhead Computer Trimble; Mini ROV Guardian Subsea Tech – 2 arms – camera and projector; Micron DST Sonar Subsea Tech; Inspection Viewer Subsea Tech

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο