Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1981 με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 573 ΦΕΚ Α 149 – 11.6.1981. Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η μελέτη των επιπτώσεων των σεισμών και των δονήσεων στις κατασκευές. Το κτίριο το οποίο στεγάζει το Εργαστήριο κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε υπό την επίβλεψη του πρώτου Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Π. Καρύδη, με χρηματοδότηση του 20% από τα Υπουργεία Παιδείας και Συντονισμού και κατά 80% από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στο Εργαστήριο λειτουργεί Σεισμικός Προσομοιωτήρας έξι βαθμών ελευθερίας, ο οποίος  τέθηκε σε λειτουργία και βαθμονομήθηκε το 1986. Επιπλέον υπάρχει Τοίχος Αντίδρασης εξοπλισμένος με υδραυλικά έμβολα για την εκτέλεση στατικών δοκιμών μονοτονικής ή ανακυκλιζόμενης μορφής, με επιβολή δύναμης ή μετατόπισης. Τέλος είναι εγκατεστημένη  πειραματική διάταξη για την πραγματοποίηση δοκιμών σε τοιχοποιίες υποβαλλόμενες σε μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη ψευδοστατική μετατόπισης εντός επιπέδου με την ταυτόχρονη δράση κατακόρυφου φορτίου.

Το Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από τον οργανισμό επιθεωρήσεων QMSCERT σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (Αρ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 220219-2).

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Εκπαίδευση:

  • Διδασκαλία μαθημάτων Αντισεισμικής Μηχανικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους σπουδαστές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
  • Μαθήματα προστασίας έναντι σεισμού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ομάδες εθελοντών, στο Μηχανικό του Στρατού και το Πυροσβεστικό Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.τ.λ..

Έρευνα:

  • Διεξαγωγή πειραμάτων για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς παντός είδος κατασκευών σε δυναμική και σεισμική καταπόνηση.
  •  Έλεγχος συστημάτων συσκευασίας, ραφιών αποθήκευσης, οχημάτων, αναρτήσεων, στηρίξεων, σεισμικής μόνωσης κτιρίων και εκθεμάτων σε Μουσεία.
  •  Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα για την πραγματοποίηση σεισμικών δοκιμών για τον σχεδιασμό και την επισκευή υφιστάμενων κατασκευών.
  • Μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών σε σεισμούς με τη χρήση προσομοιωμάτων, αναλυτικών μεθόδων και λογισμικών χρησιμοποιώντας και τα  αποτελέσματα των σεισμικών δοκιμών.

Παροχή Υπηρεσιών:

  • Πιστοποίηση της Σεισμικής συμπεριφοράς Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, τη Νέα Ζηλανδία κλπ., με την έκδοση πιστοποιητικών σεισμικών δοκιμών.
  • Μετρήσεις δονήσεων στο πεδίο.
  • Εγκατάσταση δικτύων οργάνων προς παρακολούθηση από μακριά ταλαντώσεων  στο έδαφος και σε κατασκευές.
  • Μετρήσεις δονήσεων από εκρήξεις στο έδαφος καθώς και πάνω σε κτίρια για την καταγραφή της ταχύτητας δόνησης σύμφωνα με το DIN 4150.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο