Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής (ΕΕΥ) υπάγεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και ειδικότερα στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα αρχαιότερα Εργαστήρια της Σχολής. Ιδρύθηκε το 1963 και στεγάζεται στο ομώνυμο κτίριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Ερευνητική δραστηριότητα & εξειδικευμένες υπηρεσίες

Στο ΕΕΥ προωθείται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, το Εργαστήριο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για θέματα υδραυλικής του περιβάλλοντος, υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως Υπουργεία (π.χ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού & Αθλητισμού), ΔΕΥΑ,  ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ κ.α.

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΕΥ εντάσσεται στις ακόλουθες 5 κύριες περιοχές:

  • Υποδομές Αστικού Νερού και Υδροπληροφορική:  ανθεκτικός σχεδιασμός και βέλτιστη λειτουργία δικτύων και τεχνολογιών αστικού νερού (ύδρευση, αποχέτευση, απορροή ομβρίων, επαναχρησιμοποίηση), έλεγχος ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών νερού, διερεύνηση επιπτώσεων φυσικών και ανθρωπογενών επιπτώσεων στις υδραυλικές υποδομές αστικού νερού
  • Περιβαλλοντικη Ρευστομηχανικη. Μαθηματικά μοντέλα (1) διόδευσης πλημμυρών, (2) υδροδυναμικής συμπεριφοράς και ποιότητας νερών ποταμών, λιμνών-ταμιευτήρων, παράκτιων περιοχών, περιοχών τεχνητών νησιών και ιχθυοκαλλιεργειών, (3) διάθεσης λυμάτων, θερμών νερών και άλμης, (4) συμπεριφοράς πετρελαιοκηλίδων, (5) μονάδων επεξεργασίας νερού και λυμάτων, (6) εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων κ.α. Μίξη και διάχυση επιφανειακών νερών. Μετρήσεις σε τυρβώδεις ανωστικές ροές και οπτικοποίηση της ροής.
  • Υδραυλικες Κατασκευες & Ανοικτοι Αγωγοι. Προσομοίωση με φυσικά και μαθηματικά μοντέλα (1) υδραυλικών κατασκευών (π.χ. υπερχειλιστών φραγμάτων, λεκανών ηρεμήσεως, συμβολών αγωγών), (2) σύνθετων ροών και μεταφορά φερτών υλικών σε συμβολές, σύνθετες διατομές, αναβαθμούς, υπερχειλιστές, θυροφράγματα, με βλάστηση ή στοιχεία τραχύτητας, γύρω από βάθρα γεφυρών κ.α.
  • Γεωπεριβαλλοντικη Τεχνολογια & Υπογεια Υδραυλικη. Μαθηματικά μοντέλα ροής και ρύπανσης υπογείων υδροφορέων, αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπογείων υδάτων και εδάφους – υπόγειων υδάτων. Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών. Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Οικο-Υδραυλικη. Μαθηματικά μοντέλα (1) υδροδυναμικής συμπεριφοράς – ενδιαιτήματος, (2) συμπεριφοράς ιχθύων σε ποταμούς και διόδους ιχθύων, (3) επίδρασης της βλάστησης στη ροή κ.α.  

Επίσης, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει από ετών και διατηρεί επιστημονικές συνεργασίες με διακεκριμένα αντίστοιχα Εργαστήρια Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων του εξωτερικού, όπως εκείνα του Μονάχου, της Καρλσρούης, της Στουτγάρδης, της Ζυρίχης και του Κάρντιφ, ενώ τα μέλη του συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες στο διεθνή χώρο.

Υποδομές και Εξοπλισμός

Το ΕΕΥ διαθέτει τη μεγάλη αίθουσα πειραμάτων «Γεώργιος Νουτσόπουλος», έκτασης περίπου 1000 m², η οποία είναι εξοπλισμένη με 2 γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας – ανακυκλοφορίας νερού δυναμικότητας 200 L/s. Διαθέτει 15μετρη διώρυγα μεταβλητής κλίσης και 2 ακόμη μικρότερες διώρυγες, δεξαμενές διαφόρων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε 2 επίπεδα για τη μελέτη υπερχειλιστών φραγμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών. Ο εξοπλισμός του ΕΕΥ περιλαμβάνει όργανα μέτρησης, όπως σύστημα Particle Image Velocimetry (PIV), σύστημα Laser Induced Fluoresence (LIF),  σταθμήμετρα, σωλήνες Pitot, μικρομυλίσκους και μυλίσκους πεδίου, μετρητές πίεσης, αγωγιμόμετρα, υδρόμετρα, παροχόμετρο υπερήχων, ταχύμετρο Acoustic Doppler 3 διαστάσεων, καθώς και σύστημα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων. Το ΕΕΥ διαθέτει δίκτυο σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών για τη διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή στο Κέντρο Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα Τα μέλη του ΕΕΥ διδάσκουν 25 μαθήματα στο ΕΜΠ (14 στο πρόγραμμα Integrated Masters Πολιτικού Μηχανικού, 9 στο ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», και 2 στο ΔΠΜΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»), καθώς και 3 μαθήματα στο Πολυτεχνείο Μονάχου.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο