Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΕΥΤ) είναι νομοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε στη Σχολή (τότε  Τμήμα)  Πολιτικών Μηχανικών με την από 17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου.

Ερευνητικά αντικείμενα – Υπηρεσίες:

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Το ΕΥΤ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα γνωστικά αντικείμενά του με επιτυχημένο συνδυασμό πειραματισμού και θεωρητικής επεξεργασίας, συχνά με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που σε σημαντικό βαθμό έχει αναπτυχθεί από το ΕΥΤ. Ειδικότερα καλύπτονται οι ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • η διαχείριση υδατικών πόρων
 • η επεξεργασία νερού
 • η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ιλύος
 • η διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • η βιοαποκατάσταση υπόγειου υδάτων και εδάφους
 • η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος
 • η ανάκτηση χρήσιμων υλικών και ενέργειας από τα υγρά απόβλητα
 • η μαθηματική προσομοίωση βιολογικών διεργασιών
 • η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος
 • η τύχη των ουσιών προτεραιότητας, φαρμακευτικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στο υδάτινο περιβάλλον
 • η μελέτη των οικοσυστημάτων και
 • οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών επιστήμης και τεχνολογίας του ΕΜΠ και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (Αρ Διαπίστευσης 496).

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας εξυπηρετεί την εκπαίδευση 18 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  μαθημάτων.  Η εργαστηριακή εκπαίδευση έγκειται στην επίδειξη και εκμάθηση βασικών μεθόδων χημικής ανάλυσης ποιότητας νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων και αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης. Παράλληλα στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 400 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 12 διδακτορικές διατριβές.

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή υπηρεσιών σε  Υπουργεία,  ΕΥΔΑΠ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  κ.λ.π. καθώς και ιδιώτες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τη ΓΓΕΤ, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και Ιδιωτικούς Φορείς, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.  Η ανάληψη των ερευνητικών προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα προώθησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, απασχόλησης και απορρόφησης νέων ερευνητών και εκπαίδευσης και οικονομικής υποστήριξης υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδαστών. Το ΕΥΤ την τελευταία πενταετία έχει λάβει  συνολική χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη δαπανών όπως αγορά νέου εξοπλισμού και αναλώσιμων, αμοιβή μόνιμου προσωπικού και χρηματοδότηση 13 υποψηφίων διδακτόρων και 3 μεταδιδακτορικών ερευνητών. 

Υποδομή και εξοπλισμός:

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας διαθέτει εργαστηριακές αίθουσες συνολικής επιφάνειας 250 m2, εξοπλισμένες με σύγχρονο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα για τυπικές και εξειδικευμένες αναλύσεις ρυπαντικών ουσιών και ποιοτικών δεικτών σε νερά, λύματα, ιλύ, στερεά απόβλητα και αέρα. Πιλοτικές προσομοιώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας επιτρέπουν την αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων. Οι διεργασίες επεξεργασίας και η δίαιτα των ρυπαντικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον διερευνώνται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, πολλά από τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές του Εργαστηρίου. Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται κινητή εργαστηριακή μονάδα για τη διενέργεια επί τόπου δειγματοληψιών και αναλύσεων. Για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του αναγκών το ΕΥΤ διαθέτει τον ακόλουθο εξιειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό:

 • Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
 • Ατομική Απορρόφηση με φλόγα
 • Ιοντικό χρωματογράφο
 • Αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή FID
 • Αέριο χρωματογράφο με φασματογράφο μάζας
 • Μικροσκόπιο αναγνώρισης μικροοργανισμών με φθορισμό εξοπλισμένο με μηχανική τράπεζα, υπολογιστή και λογισμικό ταυτοποίησης και καταγραφής
 • Φασματοφωτόμετρα
 • Αυτοματοποιημένες πιλοτικές εγκαταστάσεις συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων τον αναγκαίο εξοπλισμό (αντλίες, αναδευτήρες, σύστημα αερισμού, όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, pH και διαλυμένου οξυγόνου, καταγραφικά κ.α.).
 • Συστήματα μέτρησης της δυναμικότητας παραγωγής μεθανίου

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο