Εργαστήριο Αλγεβρικών, Γεωμετρικών και Τοπολογικών Εφαρμογών

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο Αλγεβρικών, Γεωμετρικών και Τοπολογικών Εφαρμογών (Ε.Α.Γ.Τ.Ε., LabAGTA) ιδρύθηκε το 2021 και αποτελεί ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους τομείς της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας και της Τοπολογίας, καθώς και στις διάφορες εφαρμογές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ακόλουθα πεδία:

 • Γενική Τοπολογία
 • Γεωμετρική Τοπολογία
 • Διαφορική Γεωμετρία
 • Διαφορική Τοπολογία
 • Θεωρία Κόμβων, Θεωρία Πλεξίδων και Εφαρμογές
 • Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές
 • Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές
 • Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα
 • Τυπικές Μέθοδοι και Αλγεβρικές Προδιαγραφές
 • Εφαρμογές της Άλγεβρας στην Πληροφορική
 • Εφαρμογές της Άλγεβρας στη Μηχανική Μάθηση

Το Εργαστήριο Αλγεβρικών, Γεωμετρικών και Τοπολογικών Εφαρμογών έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και των υπολοίπων Σχολών του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).
 5. Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών ομάδων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο