Εργαστήριο Στατιστικής

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο Στατιστικής (Stats Lab) ιδρύθηκε το 2016 και είναι ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Το εργαστήριο αποτελεί εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Τομέα Μαθηματικών, με στόχο την εξειδίκευση στο επιστημονικό και τεχνολογικό αντικείμενο της Στατιστικής.

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 5 Μέλη ΔΕΠ.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε δύο βασικές ενότητες: (α) των Πιθανοτήτων και (β) της Στατιστικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των παραπάνω δύο ενοτήτων στις σύγχρονες τεχνολογίες. Στις εν λόγω δύο ενότητες το προσωπικό του εργαστηρίου δραστηριοποιείται στις εξής ερευνητικές περιοχές:

Πιθανότητες:

 • Στοχαστική Ανάλυση
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Στοχαστική Βελτιστοποίηση
 • Στοχαστική Δυναμική Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας
 • Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων

Στατιστική:

 • Στατιστική Μοντελοποίηση
 • Επιλογή Στατιστικών Μοντέλων
 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Βιοστατιστική
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Θεωρία Επιβίωσης
 • Στατιστική Μάθηση
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Ημιπαραμετρική Στατιστική
 • Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών μαθημάτων) και των υπολοίπων Σχολών του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).
 5. Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών ομάδων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο