Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών & Μαθηματικής Προτυποποίησης

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το εργαστήριο αποτελεί εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με στόχο την εξειδίκευση στο επιστημονικό και τεχνολογικό αντικείμενο των Υπολογιστικών Μαθηματικών και της Μαθηματικής Προτυποποίησης.

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 11 Μέλη ΔΕΠ.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε δύο βασικές ενότητες των υπολογιστικών μαθηματικών και της μαθηματικής προτυποποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των μαθηματικών στις σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα:

Υπολογιστικά Μαθηματικά:

 • Αριθμητική Ανάλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί σε προβλήματα μεγάλης κλίμακας
 • Ανάλυση Πινάκων – Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Αριθμητική Ανάλυση σε Προβλήματα Βέλτιστου Έλεγχου
 • Εκτιμήσεις Σφαλμάτων (a-priori & a-posteriori), Adaptivity Θεωρία Προσέγγισης

Μαθηματική Προτυποποίηση:

 • Συνήθεις & Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Θεωρία Συστημάτων
 • Βέλτιστος Έλεγχος
 • Αντίστροφα Προβλήματα, Μαθηματική θεωρία Σκέδασης
 • Εφαρμογές Τοπολογικών Μεθόδων στην Μαθηματική Φυσική και στη Βιολογία

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών μαθημάτων) και των υπολοίπων Σχολών του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).
 5. Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών ομάδων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο