Εργαστήριο Οικονομικών Μαθηματικών & Μαθηματικής Βελτιστοποίησης

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Εργαστήριο Οικονομικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Βελτιστοποίησης (FEMO Lab) ιδρύθηκε το 2016 και είναι ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ. Το Εργαστήριο αποτελείται από 7 μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικών, 4 διδακτορικές/ούς φοιτήτριες/ητές και 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή, καθώς και από 4 εξωτερικά μέλη.

Το FEMO Lab ειδικεύεται στη μοντελοποίηση, την ποσοτικοποίηση και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών που σχετίζονται με τυχαία φαινόμενα και προέρχονται κυρίως από τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά ή τις αγορές ενέργειας.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο FEMO Lab υποστηρίζεται από εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, όπως το ΕΛΙΔΕΚ, το Europlace Institute of Finance ή το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από βιομηχανικά έργα.

Το FEMO Lab έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους παραγωγικούς φορείς και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των οικονομικών, των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ενέργειας. Το FEMO Lab έχει την τεχνογνωσία να αναλύει και να μοντελοποιεί συστήματα και διαδικασίες που σχετίζονται με τυχαία φαινόμενα, να παρέχει λύσεις, να ποσοτικοποιεί τις ιδιότητές τους, και να επικυρώνει τη συμμόρφωσή τους ως προς διάφορα κανονιστικά πλαίσια.

Το FEMO Lab δραστηριοποιείται επίσης στην διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, και συνεδρίων, και διοργανώνει την διαδικτυακή σειρά ομιλιών «Εφαρμοσμένων και Βιομηχανικών Μαθηματικών».

O τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα προς επίλυση μπορεί να χωριστεί, ενδεικτικά,  σε τέσσερα βήματα:

  • Στο πρώτο βήμα, αναλύουμε τα δεδομένα του προβλήματος χρησιμοποιώντας μεθόδους από την Στατιστική και την Επιστήμη Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσουμε ποιές είναι οι κύριες παράμετροι που πρέπει να μοντελοποιηθούν.
  • Στο δεύτερο βήμα, σχεδιάζουμε ένα μοντέλο ή σύστημα εξισώσεων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιώντας εργαλεία κυρίως από τις Πιθανότητες και την Στοχαστική Ανάλυση.
  • Στο τρίτο βήμα, προσομοιώνουμε το μοντέλο ή επιλύουμε το σύστημα εξισώσεων, χρησιμοποιώντας εργαλεία από την Αριθμητική Ανάλυση και την Επιχειρησιακή Έρευνα, και αναλύουμε τις ιδιότητες της προσομοίωσης ή της λύσης.
  • Στο τελικό βήμα, κωδικοποιούμε τη λύση σε υπολογιστή και παρέχουμε τον αλγόριθμο σε έναν πιθανό τελικό χρήστη.

Η μαθηματική θεωρία υποστηρίζει κάθε βήμα της επίλυσης ενός προβλήματος γιατί μάς καθοδηγεί στην επιλογή των βέλτιστων μοντέλων και μεθόδων κάθε φορά και στην ακριβή ανάλυση των ιδιοτήτων τους.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο