Σπουδαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Σπουδαστήριο έχει ως σκοπό: 1) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. και των υπολοίπων Σχολών του ΕΜΠ καθώς και των ερευνητικών αναγκών της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 2407/Β/04-08-2016.  2) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Σπουδαστηρίου. 3) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.  4) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. 5) Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών ομάδων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενό του.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:   Θεωρητική, Μαθηματική και Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων με έμφαση στα εξής: Διαταρακτικές και μη μέθοδοι κβάντωσης, πεπερασμένες θεωρίες, υπερσυμμετρία και υπερβαρύτητα, θεωρία (υπερ) χορδών, μη μεταθετική γεωμετρία, διαστατική ελάττωση, πλεγματικές θεωρίες βαθμίδας, μη διαταρακτική μελέτη κβαντικής βαρύτητας, γενικευμένες θεωρίες βαρύτητας, δυϊκότητα AdS/CFT και ολογραφικά πρότυπα, απειροδιάστατες συμμετρίες, γεωμετρική ανάλυση, φαινομενολογία.

To δυναμικό του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνει 6 Καθηγητές (Ν. Ήργες, Α. Κεχαγιάς, Χ. Κούβαρης, Γ. Κουτσούμπας, Ν. Μαυρόματος και Κ. Φαράκος), 1 Αν. Καθηγητή (Κ. Αναγνωστόπουλος), 3 Ομότιμους Καθηγητές (Γ. Ζουπάνος, Ε. Παπαντωνόπουλος και  Ν. Τράκας) καθώς και 3 μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Κ. Κυρίτσης, Π. Μανουσέλης και Δ. Μεταξάς). Επίσης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτικών ερευνητών. Τέλος έχει ερευνητική συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού όπως: CERN, ICTP, SISSA, King’s College, Oxford, Ecole Polytechnique και Ecole Normale Paris, Munich Univ. και άλλα.

Τα μέλη του Σπουδαστηρίου:

• καλύπτουν τις εκπαιδευτικές (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) ανάγκες της ΣΕΜΦΕ και των υπολοίπων Σχολών του ΕΜΠ,

• συμμετέχουν σε διάφορα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Διοργανώσεις

Το Σπουδαστήριο είναι ο κύριος διοργανωτής των:

• «Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity» που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Κέρκυρα με το European Institute for Sciences and their Applications (EISA) και αφορά θέματα φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων, βαρύτητας και κοσμολογίας,

• «Aegean Summer School» που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε ένα νησί του Αιγαίου και αφορά θέματα βαρύτητας.

Εκλαΐκευση

Μέλη του Σπουδαστηρίου:

• οργανώνουν το Ελληνικό τμήμα της διεθνούς οργάνωσης των Master Classes in Particle Physics που αποτελεί προχωρημένα μαθήματα φυσικής σωματιδίων για μαθητές Λυκείου,

• προσφέρουν εκλαϊκευτικές ομιλίες σε Λύκεια της χώρας (μετά από πρόσκληση),

• διατηρούν ιστότοπο με πληθώρα εκλαϊκευμένων άρθρων, animation, διαδραστικών λογισμικών κλπ.

Computer Cluster

Το Σπουδαστήριο διατηρεί ένα computer cluster που αποτελείται από 32 nodes (14 Intel i7 @ 3.4GHz, 1 Intel i7, 3.07GHz, 2 Intel Core2 Quad, 2.33GHz, 15 Intel Core2 Duo, 3.00GHz). Εκεί γίνεται η υπολογιστική επεξεργασία σχετικά µικρής ή µεσαίας κλίµακας ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως ∆ιπλωµατικών και Μεταπτυχιακών ∆ιατριβών. Χρησιµοποιείται ακόµα για την ανάπτυξη κωδίκων υψηλών απαιτήσεων, που στηρίζουν τις διεθνείς συνεργασίες των µελών. Πολλές απ΄ αυτές τις εργασίες, όταν ϕτάσουν στο παραγωγικό στάδιο, προωθούνται για επεξεργασία και σε υπερυπολογιστές όπως ο K Computer, RIKEN, Kobe και ο KEK cluster, Tsukuba στην Ιαπωνία.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο