Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) είναι θεσμοθετημένο Εργαστήριο (ΦΕΚ 307/1994, Τεύχος Β) και λειτουργεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  Το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει το ΕΒΕΟ επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του σύγχρονου Χημικού Μηχανικού ως επιστήμονα που είναι σε θέση να κατανοήσει το οικονομικό περιβάλλον, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που αυτό θέτει στην άσκηση του επαγγέλματός του και της βιομηχανικής δραστηριότητας γενικότερα. Επίσης, το ΕΒΕΟ παρέχει, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που συνδέονται και με τις βασικές ερευνητικές του κατευθύνσεις.

Ειδικότερα, η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας
  • Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

Σε όλους τους παραπάνω τομείς το ΕΒΕΟ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υποστηριζόμενο και από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικούς φορείς και πηγές του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός της εκπαιδευτικής του συνεισφοράς, έχει διαμορφώσει μια συγκροτημένη στρατηγική ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών που συντελούν στην αναβάθμιση της παρουσίας του τόσο στο πλαίσιο του ΕΜΠ, όσο και ευρύτερα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο. Η συνεχής παρουσία του ΕΒΕΟ σε μια σειρά διευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων και προγραμμάτων αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της πορείας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάλυση, την τεκμηρίωση και τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών (evidence-based policies) στους τομείς της βιομηχανίας, της ενεργειακής πολιτικής, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, και του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η ανάδειξη των παραπάνω θεμάτων ως πρώτης προτεραιότητας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, άνοιξαν ταυτόχρονα νέα πεδία διδασκαλίας και έρευνας. Συνολικά το ΕΒΕΟ τα τελευταία 25 χρόνια έχει συμμετάσχει σε 10 μεγάλα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. από το 4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο έως το Horizon 2020, στο πεδίο της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας που συνδέεται με την καινοτομία και την τεχνολογία. Κατά συνέπεια, το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ είναι έτσι η ελληνική ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, ενώ η παρουσία του διευρύνεται πλέον και σε νέα πεδία, όπως η τεχνοοικονομική αξιολόγηση της ανάπτυξης μιας τεχνολογίας στην αγορά, τα κατάλληλα επιχειρησιακά μοντέλα ανάπτυξης, αλλά και την ίδια τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο