Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων  (ΟΕΕΠΔΠ) εδρεύει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε την 16/05/2003 ως Οριζόντιο Εργαστήριο, θεσμοθετήθηκε την  02/03/2018 (ΦΕΚ699Β/02.03.2018) ως Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων.  Το Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες όλης της Σχολής σε ερευνητικό καθώς και σε εκπαιδευτικό επίπεδο στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δειγμάτων καθώς στο χαρακτηρισμό των υλικών.

Συνεργάζεται με όλες τις Σχολές του Ιδρύματος, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κέντρα ερευνών, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης.

Το ΟΕΕΠΔΠ έχει τη δυνατότητα δοκιμών και μετρήσεων με σύγχρονα όργανα υψηλής αξίας στους χώρους που διαθέτει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Το προσωπικό διαθέτει πολυετή εμπειρία σε δοκιμές και μετρήσεις ελέγχου ποιότητας.  Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές στο πλαίσιο εκπόνησης εργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προπτυχιακών μαθημάτων. Το εργαστήριο διαθέτει σημαντικό ερευνητικό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και  συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Το Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων  δραστηριοποιείται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Χαρακτηρισμός υλικών: μελέτη της μορφολογίας και σύστασης της μικροδομής στερεών δειγμάτων, μελέτη της διάβρωσης επιφανειών μετάλλων ή κραμάτων, αλλοιώσεων και αστοχιών υλικών, απεικόνιση διαφορετικών φάσεων επιφανείας στερεών, ημιποσοτική στοιχειακή ανάλυση σημείου και επιφανείας, μελέτη της κρυσταλλικής δομής στερεών δειγμάτων, ανίχνευση και ταυτοποίηση κρυσταλλικών φάσεων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες: μετρήσεις ιχνοστοιχείων και υπεριχνοστοιχείων σε νερά και απόβλητα, χαρακτηρισμός αιωρούμενων σωματιδίων, προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων σε φίλτρα PM10 και PM2.5
  • Έλεγχοι ποιότητας: έλεγχος καθαρότητας προϊόντων οργανικών αντιδράσεων, ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων, προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρογοναναθράκων (PAHs), προσδιορισμός σύστασης αιθέριων ελαίων, λιπαρών οξέων, επιφανειοδραστικών ουσιών

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο