Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας ανήκει στο Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδρύθηκε το 1918 λίγο μετά την ίδρυση της Σχολής. Το 1962 ιδρύεται το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και το εργαστήριο Ανόργανης Χημείας για όλες τις Σχολές. Το 1983 το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας κατανέμεται εκ νέου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και τέλος το 2001 (ΦΕΚ Β 816) μετονομάζεται σε εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας αποκτώντας σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο.

Σήμερα το εργαστήριο απασχολεί 5 Καθηγητές, τέσσερις στην ανώτατη βαθμίδα, 7 Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, καθώς επίσης 5 ερευνητές, 12 Διδακτορικούς Φοιτητές και  περισσότεροι από 25 Φοιτητές που διεξάγουν την διπλωματική τους εργασία. Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και το τρέχον έτος είναι ενεργά 6 εθνικά και 3 ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τομέα έχει αναλάβει την ευθύνη της εκπαίδευσης των φοιτητών των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών στα μαθήματα της Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Ενόργανης Ανάλυσης και των Σύγχρονων Τεχνικών Χημικής Ανάλυσης τα οποία πλαισιώνονται με αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις για την πλήρη άσκηση των φοιτητών σε κλασικές αλλά και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 100 φοιτητές ταυτόχρονα και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Επίσης, έχει φιλοξενήσει στους χώρους των εργαστηρίων του μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Χώρας καθώς και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς.

Οι ερευνητικές περιοχές του εργαστηρίου συσχετίζονται τόσο με την Αναλυτική όσο και με την Ανόργανη Χημεία σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Χημείας και Τεχνολογίας Αργιλοπυριτικών Ενώσεων, της Περιβαλλοντικής Χημείας, των Νανοϋλικών,  της Σύνθεσης Προηγμένων Ανόργανων Υλικών, της Αξιοποίησης Βιομηχανικών και Αγροτικών Παραπροϊόντων, της Ανάπτυξης Αναλυτικών Μεθόδων, της Ανάλυσης Φαρμακευτικών και Βιοενεργών Υλικών, της Τεχνολογίας πεδίου, της Χημειομετρίας, της Ειδοταυτοποίησης κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας τα πρόσφατα ερευνητικά αντικείμενα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • Ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών που βασίζονται σε χρωματογραφικές, φασματομετρικές και χημειομετρικές μεθόδους για την ανάλυση σύνθετων δειγμάτων όπως βιολογικά δείγματα (εκπνεόμενος αέρας), καπνός δασικών πυρκαγιών, πολυμερή και τρόφιμα. 
 • Διερεύνηση χημικών μεθόδων και τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοσθούν σε διάφορες φυσικές ή ανθρωποκινούμενες καταστροφές.
 • Εργαστηριακός έλεγχος με διάφορες αναλυτικές τεχνικές διάφορων τύπων νερών. Φυσικοχημικοί έλεγχοι  ποιότητας επεξεργασμένων εκροών κατά την επεξεργασία υγρών υδατικών αποβλήτων σε μονάδες βιοαντιδραστήρων μεμβρανών Membrane BioReactors – MBR. Εργαστηριακός χημικός έλεγχος της αποτελεσματικότητάς καινοτόμων διαδικασιών απορρύπανσης των μεμβρανών σε μονάδες MBR.
 • Ανάπτυξη βιομιμητικών χρωματογραφικών τεχνικών για την πρόβλεψη φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων και τοξικότητας φαρμακομορίων και άλλων οργανικών μορίων.
 • Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση της νοθείας τροφίμων και την ταυτοποίηση της γεωγραφικής περιοχής προέλευσης τους.
 • Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροιόντων-Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου αξιοποίησης της ερυθράς ιλύος, βωξιτικού αποβλήτου, για την ανάκτηση μετάλλων τεχνοοικονομικού ενδιαφέροντος (σκάνδιο και σπάνιες γαίες) με στόχο τη βιομηχανική τους εκμετάλλευση.
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων, τοξικών στοιχείων και ενώσεων σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρας και στις εκπομπές διαφόρων πηγών καύσης με διάφορες σύγχρονες μεθόδους ενόργανης χημικής ανάλυσης. Περιβαλλοντικές αναλύσεις.
 • Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές νανοϋλικών με βάση τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα (φουλερένια, νανοσωλήνες, άνθρακα,κβαντικές τελείες άνθρακα,οξέιδιογραφενίου και τα παράγωγά τους)για περιβαλλοντικές και ενεργειακές  εφαρμογες.
 • Σύνθεση προηγμένων ανόργανων  υλικών – Αξιοποίηση βιομηχανικών και αγροτικών παραπροϊόντων. Σύνθεση νανοκρυσταλλικού και μεσοπορώδους ζεόλιθου
 • Ανάπτυξη  υβριδικών ανόργανων-οργανικών ημιαγώγιμων υλικών με παράγωγα φουλερενίου
 • Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και έλεγχος συμβατικών και νέων δομικών υλικών, όπως τσιμέντο, σκυρόδεμα, γεωπολυμερή, κεραμικών υλικών καθώς και μονωτικών ανόργανων υλικών.
 • Αξιοποίηση και διαχείριση βιομηχανικών ορυκτών και παραπροϊόντων στον χώρο των δομικών υλικών.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο