Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΕΟΧΤ) έχει σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης με κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, όπως βιομάζας και αποβλήτων, αστικών και βιομηχανικών, για παραγωγή χρήσιμων προϊόντων (βιοκαύσιμα, βιοπολυμερή, αντιοξειδωτικά κλπ) και ενέργειας σε μία λογική κυκλικής οικονομίας,  διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, το ΕΟΧΤ αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοπόρα εργαστήρια και συνδετικό κρίκο μεταξύ Βιομηχανίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφενός και Ακαδημαϊκής Κοινότητας αφετέρου. Στο εργαστήριο αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης για την επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων (αγροκτηνοτροφικά, βιομηχανικά, ζυμώσιμα, αστικά κ.α.).  Παράλληλα χρησιμοποιούνται σύγχρονα λογισμικά (AQUASIM, SIMAPRO, EASTEC, COMSOL) και τεχνικές για τη βέλτιστη σύνθεση διεργασιών.

Το EOXT έχει εμπειρία και συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως σύμβουλος παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και την επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων και βιομάζας.

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:

Εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών σε θέματα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και διαχείρισης αποβλήτων.

Προπτυχιακά

4o Εξάμηνο: Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών

5o Εξάμηνο: Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών, Διαχείριση Ποιότητας

7o Εξάμηνο: Βιοχημική Μηχανική

8o Εξάμηνο: Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

9o Εξάμηνο: Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών

10o Εξάμηνο: Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας” του ΕΜΠ

Εαρινό: Βιομάζα, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Λυμπεράτος

Χειμερινό: Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση, Καθηγητής κ. Απόστολος Βλυσίδης

Έρευνα στις εξής επιστημονικές περιοχές:

(ομάδα Διευθυντή ΕΟΧΤ, Καθηγητή κ. Γεράσιμου Λυμπεράτου)

 • Διαχείριση ζυμώσιμων αστικών αποβλήτων για παραγωγή bioCNG για αέριο κίνησης
 • Παραγωγή Υθανίου σε πιλοτικής κλίμακας διβάθμιο σύστημα ανερόβιας χώνευση
 • Διαχείριση ζυμώσιμων αστικών αποβλήτων για παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων για την τσιμεντοβιομηχανία
 • Διαχείριση ζυμώσιμων αστικών αποβλήτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού
 • Συν-επεξεργασία υγρού κλάσματος τροφικών υπολειμμάτων και αστικών υγρών αποβλήτων σε ταχύρρυθμο βιοαντιδραστήρα (PABR).
 • Συνεπεξεργασία υγρού κλάσματος τροφικών αποβλήτων με λυματολάσπη για παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων.
 • Συνεπεξεργασία υγρού κλάσματος τροφικών αποβλήτων με διήθημα ΧΥΤΑ για παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων.
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε αντιδραστήρα SBR (Sequencing Batch Reactor – αντιδραστήρας διαλείποντος έργου).
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος Αστικών Στερεών Απορριμμάτων
 • Μελέτη διαφορετικών υλικών κατασκευής σε Μικροβιακή Κυψελίδα Καυσίμου
 • Χρήση μικροβιακής κυψελίδας καυσίμου για παραγωγή ηλεκτρισμού και ανάκτηση πολύτιμων προϊόντων
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας ηλεκτροζύμωσης. Συνδυασμός μικροβιακών ηλεκτρολυτικών κυψελίδων και αναερόβιας χώνευσης
 • Ανάκτηση βαρέων μετάλλων από Φ/Β πάνελ με βιοηλεκτροχημικά συστήματα
 • Χρήση βιοηλεκτροχημικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αναβαθμισμένου βιοαερίου κατά την επεξεργασία αποβλήτων τροφίμων
 • Κατασκευή σύνθετου διηλεκτρικού υλικού εποξειδικής ρητίνης με εγκλείσματα από φωτοβολταϊκά τέλους ζωής 1ης και 2ης γενιάς.
 • Φωτοκαταλυτική δράση ημιαγωγών από φωτοβολταϊκά 1ης και 2ης γενιάς τέλους ζωής
 • Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με χρήση ανακτημένων ημιαγωγών από φωτοβολταϊκά τέλους ζωής.
 • Σταθεροποίηση αποβλήτων από φωτοβολταϊκά 1ης και 2ης γενιάς
 • Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ για παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού
 • Εναλλακτική αξιοποίηση αποτσίγαρων
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων σε νησιωτική περιοχή για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

(ομάδα Καθηγητή κ. Απόστολου Βλυσίδη)

 • Εξαγωγή προϊόντων καθώς και αξιοποίηση παραπροϊόντων  υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα υπολείμματα της ελαιοποίησης του καρπού ελιάς.
 • Διαδικασίες συν-κομποστοποίησης γεωργικών προϊόντων και παραπροϊόντων
 • Διερεύνηση μηχανισμών χουμοποίησης και επιτάχυνση παραγωγής τελικών προϊόντων κατά την διαδικασία της κομποστοποίησης
 • Eξαγωγή και μεταποίηση φαινολικών ενώσεων από βιολογικές α’ ύλες
 • Νιτροποίηση- απονιτροποίηση οργανικού αζώτου σε υγρά απόβλητα σε αντιδραστήρες ενός σταδίου.
 • Συνεργατική ανάπτυξη υδροχαρών φυτών με σκοπό την παραγωγή πρωτεϊνών με διαδικασίες ατμοσφαιρικής αζωτοδεύσμευσης.
 • Διεργασίες like Annamox με την χρήση SO4
 • Αναερόβια χώνευση σε αντιδραστήρες κοκκώδους βιολογικής βιομάζας.
 • Αναερόβια χώνευση αστικών απορριμμάτων σε στερεά φάση.
 • Έρευνα εδαφικής επίδρασης στην αύξηση των φαινολικών της ελιάς κατά την διάρκεια της καλλιέργειάς της.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • SIRCLES, SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός: 211.690,46
 • DENOMINATE “Ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Υγρών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων” (12/2019 -12/2022). GSTR, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός: 188.000,00 €.
 • CICLIC– ENHANCED PILOT SCALE BIOETHANOL PRODUCTION FROM FOOD WASTES USING NOVEL BIOCATALYSTS, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός:  32.273, 49€.
 • ΦΩΤΟΜΕΓΑ / PHOTOREC “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φωτοβολταικών με στόχο τη μέγιστη ανάκτηση υλικών / Integrated Management of Photovoltaic panels for maximum materials recovery” (7/2018 -7/2021). GSTR, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός: 999.065,00 €.
 • Waste4Think “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” (6/2016 -11/2019). HORIZON 2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός:787.638 €
 • WEMET “Sustainable wastewater treatment coupled to energy recovery with microbial electrochemical technologies”, (5/2016 -4/2019). GSTR, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεράσιμος Λυμπεράτος, Προϋπολογισμός:  30.958 €
 • E- Horeca Wanet– “Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network” (06/2018 -06/2021). Interreg Greece – Albania, Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  115.740 €
 • National Project “Έλεγχος μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανιών επεξεργασίας πατάτας” (02/2015 – 01/2016), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €
 • National Project “Έλεγχος μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανιών επεξεργασίας πατάτας” (02/2016 – 01/2017), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €
 • National Project “Βελτίωση απόδοσης μονάδας βιολογικού καθαρισμού βιομηχανίας πατάτας ως προς τη συγκέντρωση αμμωνιακών, φωσφορικών & νιτρικών”, (02/2017 – 01/2018), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €
 • National Project “Τριτογενή επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας πατάτας με μεμβράνες και με υδροχαρή φυτά”, (02/2019 – 01/2020), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €
 • National Project ““Παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού πατατοβιομηχανίας και μελέτη δυνατότητας αναερόβιας συνεπεξεργασίας του αποβλήτου με το απορριπτόμενο στερεό άμυλο”, (02/2020 – 01/2021), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €
 • National Project ““Παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού πατατοβιομηχανίας και μελέτη δυνατότητας αναερόβιας συνεπεξεργασίας του αποβλήτου με το απορριπτόμενο στερεό άμυλο”, (02/2021 – 01/2022), Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Βλυσίδης, Προϋπολογισμός:  26.784 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Μπάνιο υπερήχων
 • Φωτόμετρο
 • Φασματοφωτόμετρο
 • Αναλυτής υγρασίας θερμοζυγός
 • Φυγόκεντρος
 • Μηχανικοί αναδευτήρες φιαλών
 • Θάλαμος στρωτής ροής
 • pHμετρο
 • PCR
 • Microfiltration Sartojet Pump
 • Θολοσίμετρο
 • COD μετρητή
 • BOD μετρητή
 • HPLC
 • Electrophoresis
 • TOC
 • GC FID
 • GC TCD
 • Θερμιδόμετρο
 • Kjeldahl
 • Στερεοσκόπιο
 • Μικροσκόπια
 • Συσκευή κοσκίνισης
 • Μύλος
 • Ξηραντήρας κενού
 • Απομελανωτής
 • Πρέσσα χαρτοποιητική
 • Φυλοποιητής
 • Πολτοποιητής
 • Ξηραντήρας φύλλου
 • Δισκιοποιητική
 • Ημιαυτόματη συσκευή διαλυτοποίησης δισκίων
 • Laser
 • Σκληρόμετρο δισκίων
 • Συσκευή μέτρησης ευθρυπτότητας δισκίων

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο