Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλικών

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλικών (ΕΤΑΥ) εδρεύει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η ίδρυση του θεσμοθετείται την 01.02.1983 (ΦΕΚ 80, 01.03.1983, τεύχος Β) ως Εργαστήριο Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και λειτουργεί ως Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών από το 2018 υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Χρήστου Αργυρούση. Το Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες στο ερευνητικό καθώς και στο εκπαιδευτικό επίπεδο για το γνωστικό πεδίο της σύνθεσης και μελέτης των εφαρμογών προηγμένων Ανοργάνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων νανοϋλικών, συνθέτων και νανοσύνθετων υλικών σε εργαστηριακή κλίμακα, καθώς και τον χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων αυτών.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, και Επιστήμονες των Υλικών. Το προσωπικό διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, σύνθεση και χαρακτηρισμό των υλικών. Το ΕΤΑΥ έχει τη δυνατότητα σύνθεσης επεξεργασίας και χαρακτηρισμού των υλικών στους χώρους που διαθέτει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται καθημερινά Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί καθώς και Προπτυχιακοί φοιτητές. Υπάρχουν ενεργές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς στους χώρους του εργαστηρίου φιλοξενούνται ερευνητές και φοιτητές στο πλαίσιο της εκπόνηση εργασιών και ερευνητικών τους προγραμμάτων.

Το εργαστήριο διαθέτει σημαντικό ερευνητικό έργο που αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και τις συμμετοχές σε συνέδρια πανελλαδικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλικών δραστηριοποιείται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υλικών : Μόνο- και δι-μεταλλικών νανοσωματιδίων, Metal Organic Frameworks (MOFs), Κεραμικά ποικίλων λειτουργιών μέσω υγροχημικών μεθόδων, μηχανοχημείας και ηχο(ηλεκτρο)χημείας
  • Προχωρημένες μέθοδοι οξείδωσης : UV, Fenton, ηχοχημεία, πλάσμα και συνδυασμοί.
  • Ετερογενής κατάλυση : Αναγωγή οξειδίων του αζώτου, οξείδωση του C1, αναγωγή και υδρογόνωση του CO2
  • Φωτοκατάλυση : UV-Vis, Υψηλής πίεσης UV-Vis
  • Ηλεκτροχημεία : Κελιά καυσίμου, Κυψέλες καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC), Κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC), μικροβιακές κυψέλες καυσίμου (MFC), Μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα

Επικοινωνία με το Εργαστήριο