Εργαστήριο Φυσικοχημείας

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η έρευνα στο εργαστήριο Φυσικοχημείας είναι προσανατολισμένη στα πεδία της διάβρωσης και προστασίας, μελέτης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών, κινητική μελέτη και ιδιότητες χημικών, ηλεκτροχημικών και βιοηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Ειδικότερα:  

Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου

 • Διάβρωση και προστασία:  Μελέτη επικαλυπτικών αντιδιαβρωτικής προστασίας και αναστολέων διάβρωσης μετάλλων βιομηχανικής χρήσης και μετάλλων πολιτιστικής κληρονομιάς. Αντοχή και τρόποι αστοχίας πολυμερικών στρωμάτων κατά την  έκθεση σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον με έμφαση στην ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Διάβρωση μετάλλων, κραμάτων, ναυπηγικών υλικών και κατασκευών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον,  στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα. Μέθοδοι και πρακτικές για την σταθεροποίηση και τον καθαρισμό διαβρωμένων μεταλλικών αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ιδιότητες υλικών: Ανάκτηση χημικών στοιχείων από βιομηχανικά απόβλητα, ηλεκτρικές, μαγνητικές και διηλεκτρικές ιδιότητες μεταλλικών υλικών και κυκλικών ολιγοσακχαριτών.
 • Ανάπτυξη οξειδίων: Μηχανισμοί ανάπτυξης, ιδιότητες ανοδικών οξειδίων και καταλυτικές εφαρμογές.
 • Μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων: Μοντελοποίηση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για την παραγωγή προϊόντων τεχνολογικού ενδιαφέροντος.
 • Ενεργειακές εφαρμογές: Ανάπτυξη και μελέτη ηλεκτροδίων συσσωρευτών και υπερπυκνωτών. Ηλιακές κυψελίδες.
 • Επιμεταλλώσεις: Μηχανισμοί ηλεκτροαπόθεσης και ιδιότητες τους.
 • Μη γραμμική δυναμική: Μελέτη και ανάλυση ταλαντούμενων ηλεκτροχημικών αντιδράσεων με μεθόδους της μη γραμμικής δυναμικής.
 • Βιοηλεκτροχημεία: Μελέτη ενζυμικών αντιδράσεων με χρήση ηλεκτροχημικών τεχνικών. Ανάπτυξη ηλεκτροαναλυτικών μεθόδων για την κινητική μελέτη βιοχημικών αντιδράσεων. Εφαρμογές σε βιοαισθητήρες.   

Συσκευές – διατάξεις – μέθοδοι

 • Διάβρωση και προστασία μετάλλων:  Θάλαμος επιταχυνομενης γήρανσης σε UV και υγρασία. Θάλαμος αλατονέφωσης κατά ASTM B117. Δοκιμή προσπίπτοντος σώματος. Δοκιμή αποσβενόμενης ταλάντωσης.
 • Ιδιότητες υλικών: Τριβόμετρο. Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο και μέτρηση μικροσκληρότητας. Εργαστηριακή συσκευή ψηγματοβολής για καθαρισμό επιφανειών.
 • Φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές τεχνικές: Φασματοφωτόμετρα FT-IR, UV-Vis, αέριοι χρωματογράφοι.
 • Ηλεκτροχημικές συσκευές: Ποτενσιοστάτες, γεννήτριες, γαλβανοστάτες, αναλυτές ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης (εμπέδησης). Μικροζυγός χαλαζία.
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι: Κυκλική βολταμμετρία. Βολταμμετρία γραμμικής σάρωσης. Χρονοαμπερομετρία, ποτενσιομετρία. Βολταμμετρία υψηλού πλάτους εναλλασσόμενου ρεύματος με μετασχηματισμό Fourier. Βολταμμετρία περιστρεφόμενου δίσκου.
 • Συσκευές φυσικοχημικών μεγεθών: Αγωγιμόμετρα, ιξωδόμετρα, διαθλασίμετρα κ.λ.π.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο