Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ιστορικό Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών (ΕΤΠ) είναι το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο στην Ελλάδα στη γνωστική περιοχή των πολυμερών, ενώ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες στο χώρο, από πλευράς υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ιστορικά αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 1. Διεργασίες πολυμερισμού – Τεχνολογία πολυαμιδοποίησης και πολυεστεροποίησης.
 2. Ανάπτυξη και σχεδιασμός τεχνολογιών ανακύκλωσης και διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων.
 3. Mελέτη βιοδιασπώμενων πολυμερών προερχόμενων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες.
 4. Μελέτη και σχεδιασμός υλικών συσκευασίας από πολυμερή – Μετανάστευση προσθέτων σε τρόφιμα και φάρμακα.
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοϊατρικών πολυμερών: βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή για την ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων, για ικριώματα στην ιστομηχανική.
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μάκρο- και Νάνο- Συνθέτων Υλικών Πολυμερικής Βάσης.

Στόχος της έρευνας είναι πρωτίστως η βελτιστοποίηση προϊόντων και διεργασιών με έμφαση:

 • τις περιβαλλοντικά φιλικές διεργασίες πολυμερισμού
 • τον σχεδιασμό νέων-καινοτόμων προϊόντων
 • τα σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά, και τα υλικά συσκευασίας
 • τα βιοδιασπώμενα πολυμερή
 • την ανακύκλωση-διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμερών, εκπονούνται μελέτες και ερευνητικά προγράμματα  για τον σχεδιασμό θερμοπλαστικών, θερμοσκληρυνόμενων και ελαστομερών προϊόντων.

Τα επιτεύγματα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμερών έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με έγκριτα Πανεπιστήμια και Βιομηχανικά Ερευνητικά Κέντρα τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Τα αποτελέσματά μας είτε έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είτε εμπεριέχονται σε Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και παρουσιάζονται σε Διεθνή Συνέδρια. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από Εθνικά ή/και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα.

Εκπαιδευτικό έργο

Το ΕΤΠ καλύπτει σε εκπαιδευτικό επίπεδο τον κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών με τις ειδικότητες της Παραγωγής, Τροποποίησης και Επεξεργασίας των Πολυμερικών Υλικών. Ειδικότερα, το ΕΤΠ καλύπτει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Μηχανική Πολυμερών (6ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών)
 • Σχεδιασμός Προϊόντων (6ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών)
 • Επεξεργασία Πολυμερών (8ο, 10ο  εξάμ. Χημικών Μηχαν., Εμβάθυνση “Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά”)
 • Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών (9ο  εξάμ. Χημικών Μηχαν., Εμβάθυνση “Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά”)

Μεταπτυχιακά

 • Δυναμικές Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών – Ρεολογία (ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)
 • Τεχνολογία Πολυμερών (ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού)
 • Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών (ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)

Εργαστηριακή υποδομή

Το ΕΤΠ διαθέτει εξοπλισμό για παραγωγή, τροποποίηση/επεξεργασία/ανακύκλωση και χαρακτηρισμό πολυμερών. Αναλυτικότερα, εκτός του γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού, το ΕΤΠ διαθέτει ποικιλία συστημάτων πολυμερισμού (αντιδραστήρες υψηλής πίεσης, υάλινοι αντιδραστήρες με κατάλληλα συστήματα ανάδευσης και ελέγχου θερμοκρασίας). Για τροποποίηση και επεξεργασία πολυμερών, διαθέτει εσωτερικό αναμικτήρα, μονοκόχλιο και δικόχλιο εργαστηριακό εκβολέα, θερμοπρέσσα, και μηχανή έγχυσης. Ως προς τον χαρακτηρισμό πολυμερών, το ΕΤΠ διαθέτει κατάλληλη υποδομή και οργανολογία για προσδιορισμό χημικής δομής (FTIR-ATR, UV-Vis), μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε εφελκυσμό, διατμητική τάση και κάμψη, κρούση), θερμικών ιδιοτήτων (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης-DSC και θερμοσταθμική ανάλυση-TGA), για ανάλυση ακραίων ομάδων (ποτενσιομετρικό τιτλοδότη), για προσδιορισμό δείκτη ροής τήγματος (MFR) και ιξώδους διαλύματος.

Παροχή υπηρεσιών

Οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών προς τρίτους αναφέρονται σε:

 1. Δυνατότητα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε κατασκευές από πολυμερή υλικά. Χορήγηση σχετικής εκθέσεως-Πιστοποιητικών.
 2. Χαρακτηρισμό υλικών πολυμερικής βάσης με μελέτη και αξιολόγηση τυπικών ρεολογικών, θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων.
 3. Ποιοτική ανάλυση και έλεγχο των απαιτούμενων προδιαγραφών, με δυνατότητα χορήγησης τεχνικών εκθέσεων.
 4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) σε φορείς σχετιζόμενους με χρήση πλαστικών, ιδιαίτερα σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
 5. Δυνατότητα οργάνωσης συνεδρίων-σεμιναρίων επιμόρφωσης στις γνωστικές περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο