Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης (ΕΜΣΚ) αποτελεί θεσμοθετημένο Εργαστήριο του Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 2002. Αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελεί η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στα γνωστικά αντικείμενα των συστημάτων καύσης αερίων, υγρών και στερεών καυσίμων, ετερογενών πολυφασικών διεργασιών και σχετικών φυσικών διεργασιών. Αποστολή του Εργαστηρίου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στις περιοχές της καύσης-πυρομηχανικής, στην αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης δομικών υλικών-συστημάτων-κτιρίων, στην ενεργειακή βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και συστημάτων, καθώς και στην ενεργειακή, τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των παραπάνω. 

Επιπλέον το Εργαστήριο ΕΜΣΚ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς βιομηχανικούς χρήστες και ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης μετρήσεων, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νέες Τεχνολογίες Καύσης – Θερμοχημικά Συστήματα

 • Μελέτη πολυφασικών, πολυσυστατικών, χημικά αντιδρωσών ροών και συστημάτων.
 • Καύση σε εστίες, κλιβάνους, καυστήρες, πρωτότυπες διεργασίες καύσης, φυσικές διεργασίες (π.χ. ατμοποίηση/ καύση σταγονιδίων). Καύση ορυκτών και εναλλακτικών (βιο-) καυσίμων.
 • Προσομοίωση θερμοχημικών διεργασιών. Μοντελοποίηση αναμόρφωσης καυσίμων. Εφαρμογή σε κυψέλες καυσίμου.

Πυρομηχανική

 • Πειραματική διερεύνηση και υπολογιστική προσομοίωση θεμελιωδών φαινομένων που χαρακτηρίζουν τις φωτιές /πυρκαγιές σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους
 • Υπολογιστικά εργαλεία για πρόληψη και έλεγχο της διάδοσης φωτιάς σε κλειστούς χώρους (κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, σήραγγες) και ειδικά για προσόψεις κτιρίων.
 • Μελέτες διάδοσης φωτιάς μεγάλης κλίμακας για τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της. Σχεδιασμός και υλοποίηση δοκιμών φωτιάς (π.χ. προσόψεων) μεσαίας-εργαστηριακής και πραγματικής κλίμακας.
 • Διερεύνηση θεμελιωδών ροϊκών και θερμικών χαρακτηριστικών φλογών εξερχομένων από κτίριο.
 • Μελέτη συμπεριφοράς δομικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες. Βελτίωση συμπεριφοράς δομικών προϊόντων σε συνθήκες φωτιάς. Διερεύνηση συμπεριφοράς δομικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες.

Εξοικονόμηση & αποθήκευση ενεργείας σε Κτίρια και Ενεργειακές Κοινότητες;

 • Βελτίωση και αξιολόγηση ενεργειακών ιδιοτήτων δομικών υλικών.
 • Επιτόπιες μετρήσεις θερμικής αντίστασης (R-value) και θερμικής διαπερατότητας (U-value) σε υφιστάμενα κτιριακά κελύφη
 • Μετρήσεις & προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων & συνοικιών και ιστορικών κτιρίων.
 • Βελτίωση απόδοσης ενεργειακών συστημάτων κτιρίων και συνοικιών μέσω διαχείρισης συστημάτων αυτοματισμού.
 • Αξιολόγηση ενσωμάτωσης υλικών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια
 • Αξιολόγηση εφαρμογής καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών υλικών και συστημάτων σε νέες και ανακαινιζόμενες κατασκευές (π.χ. υπερμονωτικά υλικά, ξύλο, ηλεκροχρωμικοί-θερμοχρωμικοί υαλοπίνακες)

Ενεργειακά συστήματα: Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση

 • Αξιολόγηση ενεργειακών τεχνολογιών με μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης και ανάλυσης κύκλου ζωής. Συνολική μεθοδολογία υποστήριξης επιλογής ενεργειακού συστήματος.
 • Μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και βελτιστοποίηση απόδοσης διεργασιών γραμμών παραγωγής .
 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενεργειακών τεχνολογιών μέσω ενσωμάτωσης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τεχνικής αποδοτικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργαστηριακή Μονάδα Πυρομηχανικής (Δοκιμές Αντίδρασης σε φωτιά) (ΕΜΠυρ)

Το ΕΜΣΚ.ΕΜΠυρ είναι Κοινοποιημένο Εργαστήριο (NB 2878), σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΣΥΔ αρ. 1191, Παράρτημα F1/1 – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 για Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) για Δοκιμές Αντίδρασης στη φωτιά δομικών προϊόντων:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΟΚΙΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝ ISO 11925- 2:2010/ΑC:2011Δοκιμή αναφλεξιμότητας
EN 13823:2010 +A1:2014Δοκιμή μεμονωμένου καιγόμενου αντικειμένου
EN ISO 1716: 2018Δοκιμή προσδιορισμού ανώτερης θερμογόνου δύναμης
EN ISO 1182: 2010Δοκιμή ακαυστότητας (εκτός πεδίου διαπίστευσης)
EN ISO 9239-1: 2002Δοκιμή θερμικής ακτινοβολίας σε δάπεδο (εκτός πεδίου διαπίστευσης)

Για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ως προς την αντίδραση στη φωτιά εφαρμόζεται το σύστημα των Ευρωπαϊκών Κλάσεων (Euroclass), το οποίο καθορίζεται στο πρότυπο EN 13501-1.

Μονάδα Ενεργειακής Απόδοσης Δομικών Υλικών (Θερμικές ιδιότητες υλικών και συστημάτων)

Πραγματοποιούνται οι παρακάτω δοκιμές:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΟΚΙΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
EN ISO 8302Δοκιμή προσδιορισμού θερμικής αντίστασης με τη μέθοδο της Προστατευόμενης Θερμής Πλάκας
CSN EN 12087Δοκιμή προσδιορισμού υδατοαπορρόφησης με ολική ή μερική βύθιση
CSN EN ISO 11357Δοκιμή προσδιορισμού ειδικής θερμοχωρητικότητας με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης
ASTM D5334Προσδιορισμός θερμικής αγωγιμότητας υλικών με τη μέθοδο αισθητήρα θερμικής βελόνας
ASTM C1155Επιτόπια δοκιμή προσδιορισμού θερμικής αντίστασης στοιχείων κτηριακού κελύφους

Μονάδα Ενεργειακής και Τεχνο-οικονομικής Αξιολόγησης (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, EPD)

 • Ολοκληρωμένη Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για προϊόντα ή διεργασίες. Η μελέτη ΑΚΖ συνοδεύεται από αντίστοιχη αναφορά.
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων σύμφωνα με ισχύοντες Κανόνες Κατηγορίας Προϊόντος (Product Category Rules – PCR) ή δημιουργία αντίστοιχου PCR.
 • Προετοιμασία Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (ΔΠΔ/EPD) και συνεργασία με διαπιστευμένο verifier.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση ΠΔΠ στην πλατφόρμα του Διεθνούς Συστήματος EPD.
 • «Verification ΠΔΠ», ως προς τα αποτελέσματα και τη συμμόρφωση με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα/κανόνες από διαπιστευμένο verifier.

Videos

Επικοινωνία με το Εργαστήριο