Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ίδρυση του Εργαστηρίου των Θερμικών Διεργασιών έγινε με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας Δρ. Αθηνάς Στέγγου-Σαγιά για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο των:

«Συσκευών και Εγκαταστάσεων Θερμικών Διεργασιών όπως Πύργων Απορροφήσεως, Πύργων Ψύξεως, Ξηραντηρίων, Στηλών Διαχωρισμού Υγρών Μειγμάτων, Συμπυκνωτήρων Μειγμάτων και λοιπών Συσκευών και Εγκαταστάσεων Θερμικών Διεργασιών».

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 σύμφωνα με το ΦΕΚ 177/3-9-1999 τεύχος α.

Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου εξειδικεύεται στις ενότητες:

  • Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας.
  • Επίλυση με υπολογιστικές μεθόδους προβλημάτων ροής με μεταφορά θερμότητας και μάζας σε θερμικές διεργασίες.
  • Φιλικά προς το περιβάλλον εργαζόμενα /ψυκτικά μέσα. Νομικό πλαίσιο και διακίνηση.
  • Μελέτη θερμοφυσικών ιδιοτήτων εργαζομένων /ψυκτικών μέσων και μειγμάτων αυτών.
  • Λειτουργία συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού.
  • Διαχείριση της ενέργειας για περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων.
  • Γεωθερμικά Συστήματα. Υβριδικά γεωθερμικά συστήματα Αντλιών Θερμότητας.
  • Συστήματα oργανικού κύκλου Rankine για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

Επικοινωνία με το Εργαστήριο