Εργαστήριο Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος ανήκει στο Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Αποστολή του είναι :

  • Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στο αντικείμενο ρευστομηχανικών ροών σχετικών με το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, των οποίων οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά ή/και συμπληρωματικά με αυτά του Εργαστηρίου.
  • Η συνεργασία, συνέργεια και παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το Εργαστήριο συστεγάζεται, στο κτήριο Αεροδυναμικής, Ναυπηγικής και Υδροδυναμικών Μηχανών (ΑΝΥΜ) , με τα εργαστήρια Αεροδυναμικής, Υδροδυναμικών Μηχανών και Βιορευστομηχανικής, επιτρέποντας συνεργασίες και συνέργειες με μεγάλο εύρος εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, πόρων και τεχνογνωσίας.

Στο εργαστήριο αναπτύσσονται τόσο πειραματικές όσο και υπολογιστικές δραστηριότητες.

Στις πειραματικές εγκαταστάσεις συγκαταλέγεται η χρήση της μεγάλης διατομής της αεροδυναμικής σήραγγας για μελέτη περιβαλλοντικών ροών σε ενιαία κλίμακα για κατασκευές και χαρακτηριστικά ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος, μέχρι 1:300. Προσφέρεται και πλήθος υπηρεσιών και σε συνεργασία και με άλλα εργαστήρια του Τομέα Ρευστών,  που έχουν να κάνουν με μετρήσεις ταχύτητας και πιέσεων αεροδυναμικού ενδιαφέροντος. Διατίθεται και πλήθος φορητών οργάνων για εκτίμηση ποιότητας αέρα και εκπομπών.

Στο εργαστήριο γίνεται χρήση σημαντικού αριθμού εφαρμοσμένων και ερευνητικών αριθμητικών εργαλείων, ενδεικτικά : EPA-AERMOD, EPA-CALPUFF, NCAR-WRF-ARW, ANSYS Fluent, OpenFoam, και πολλών εσωτερικά ανεπτυγμένων κωδίκων. Αφορούν πεδία μονοφασικών και διεσπαρμένων τυρβωδών ροών με ή χωρίς μεταφορά θερμότητας με εφαρμογή σε περιβαλλοντικές ροές μικρο- ή μακροκλίμακας, στη δυναμική επί μη-αεροδυναμικών σωμάτων, στη διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα και στη λειτουργία συσκευών σε περιβαλλοντικά φιλικές ενεργειακές τεχνολογίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν (http://www.liet.ntua.gr/Research.html):

  • Μελέτη και ανάλυση δυναμικής κατασκευών (κτήρια) εκτεθειμένων σε ατμοσφαιρικές ροές.
  • Ανεμοπροστασία κατασκευών και άνεση ενοίκων στο εξωτερικό δομημένο περιβάλλον
  • Μελέτες διασποράς ρύπων σε αστικές ή υπαίθριες τοπογραφίες
  • Σχεδιασμός συσκευών και συστημάτων για προστασία από επικαθίσεις ρύπων και βελτίωση απόδοσης
  • Σχεδιασμός και θερμορευστομηχανική ανάλυση για ρύθμιση θερμικού περιβάλλοντος σε συσκευές και εσωτερικούς χώρους

Καταγράφονται μετεωρολογικά δεδομένα πολλών ετών και γίνεται αριθμητική πρόγνωση και αποθήκευση δεδομένων καιρού (http://www.liet.ntua.gr/weather.html)

Δημοσιεύσεις & Ευρεσιτεχνίες (http://www.liet.ntua.gr/Publications.html)

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο ΕΜΠ: Εισαγωγή στη Μηχανολογία, Μηχανική Ρευστών Ι, Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Πειραματική Μηχανική Ρευστών, Πολυφασικές Ροές

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στο ΕΜΠ: Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στο HUST, Κίνας (MSc Renewable Energy, ICARE): Wind Resource Structure And Analysis, Energy Conversion – Atmospheric Pollution

Συνεργασίες και συνέργειες Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany – Kaunas University of Technology , Lithuania – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πανεπιστήμιo Δυτικής Αττικής – ΔΕΗ A.E. – DENCO P.C. – Highpost Greek Brunch Ltd. – Ωλίαρος Α.Ε. – Sofistik Α.Ε. – Solar Technology IKE.

Επικοινωνία με το Εργαστήριο