Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε το 1962 και υπάγεται στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Δραστηριοποιήθηκε από την ίδρυσή του στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου ενώ παράλληλα αποτέλεσε τον πυρήνα επίλυσης πολλών προβλημάτων οργάνωσης σε Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το κύριο αντικείμενο του αποτέλεσε η οργάνωση και διοίκηση των λειτουργιών της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης στο πεδίο του επιχειρησιακού λογισμικού και της υλοποίησής του στην πράξη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του συνόλου της επιχείρησης/ οργανισμού. Το Εργαστήριο έχει διευρύνει τα αντικείμενα του και πλέον ασχολείται ενεργά και με δραστηριότητες εγκατάστασης λειτουργίας και διοίκησης συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού, σύγχρονες τεχνολογίες Industry 4.0 καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο έχει υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την αιχμή της τεχνολογίας, όπως: α) η αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0 για τη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την έξυπνη συντήρηση του δικτύου β) η ανάπτυξη συστήματος προγραμματισμού και υλοποίησης των παραδόσεων εμπορευματικών μεταφορών αξιοποιώντας big data για τον κυκλοφοριακό φόρτο και προηγμένους αλγόριθμους της επιχειρησιακής έρευνας γ) η ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας τροφίμων και ποτών που τροφοδοτείται με δεδομένα από αισθητήρες μέσω του Internet of Things (IoT) και από έξυπνες μη αντιγραφόμενες ετικέτες που βρίσκονται πάνω στα προϊόντα, με παράλληλη χρήση blockchain για την ασφάλεια και εγκυρότητα των συναλλαγών δ) η ανάπτυξη συστήματος συντήρησης προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης σε μεγάλη παραγωγική επιχείρηση. Το ΕΟΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα άλλα εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στις τεχνολογίες αιχμής αλλά και για την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) διαθέτει τεχνογνωσία και σημαντική ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία στα παρακάτω εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία:

 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Έξυπνα Εργοστάσια (Smart Factories – Industry 4.0)
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Οργάνωση, Αναδιοργάνωση, Βελτίωση)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Παραγωγής & Διοίκησης
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Διοίκηση Συντήρησης
 • Συστήματα Επιχειρησιακής Απόδοσης
 • Διοίκηση των Λειτουργιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Αειφορία και Πράσινη Ανάπτυξη
 • Διαχείριση Ενέργειας

Το Εργαστήριο υποστηρίζει  προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και διοργανώνει επαγγελματικά σεμινάρια στα αντικείμενα που υπηρετεί. Αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες με άλλους ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις για την προαγωγή της έρευνας, και την εφαρμογή της σε πρακτικά προβλήματα.

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει τους χώρους, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το λογισμικό για την υποστήριξη του συνόλου των δραστηριοτήτων του. Στο εξειδικευμένο λογισμικό που διαθέτει και χρησιμοποιεί το Εργαστήριο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ERP (SAP S/4 Hana, Microsoft Dynamics ERP)
 • Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ARIS 10, Adonis, Corporate Modeler)
 • Λογισμικό Προσομοίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Διακριτού Χρόνου (ARENA 7.0)
 • Λογισμικό Εξόρυξης Δεδομένων των Διαδικασιών (ARIS Process Mining)
 • Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων Διαδικτύου των Πραγμάτων (Cumulocity IoT of Software AG)
 • Λογισμικό Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Microsoft Power BI)
 • Λογισμικό και Δεδομένα Χαρτογράφησης (Here Maps)

Ενδεικτικά Έργα/ Συνεργασίες

 • Υλοποίηση Έξυπνου Δικτύου Διανομής Αερίου (Smart Gas Grid)
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων βασισμένο στο Blockchain
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διανομής Προϊόντων σε Αστικές Περιοχές
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Διαχείρισης Φαρμακείου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν
 • Διαμόρφωση Ενιαίου Μοντέλου Κόστους για το Σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την Αλουμίνιον της Ελλάδος
 • Διαχείριση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΔΕΠΑ με σκοπό τον Ανασχεδιασμό τους και την Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαμόρφωση Μοντέλου Αναφοράς και Μεθόδων Διαχείρισης της Μεταβλητότητας της Ζήτησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Βελτιστοποίηση της Διαδικασίας Δρομολόγησης & Διεξαγωγής Μετρήσεων της ΕΥΔΑΠ
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος SAP στον ΟΣΕ
 • Διαμόρφωση Μοντέλων Ηλεκτρονικού Εμπορίου για μια Ηλεκτρονική Αγορά στον Κλάδο της Αργυροχρυσοχοϊας
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης για την Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος για τη Συγκριτική Ανάλυση και την Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών
 • Διαχείριση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της NEOSET με σκοπό τον Ανασχεδιασμό τους και τον Εκσυγχρονισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαχείριση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Βιομηχανίας SHELMAN με σκοπό τον Ανασχεδιασμό τους, την Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και την Οργάνωση της Παραγωγής
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Λεπτομερειακού Προγραμματισμού Παραγωγής στη Βιομηχανία DOMUS
 • Οργάνωση και Υποστήριξη της Υλοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος ERP στην Ελληνικά Πετρέλαια
 • Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατικών Προμηθειών
 • Αναδιοργάνωση του Συστήματος Εφοδιασμού Υλικών του Πολεμικού Ναυτικού
 • Σχεδιασμός Νέου Συστήματος Διανομής για την Εταιρεία Πετρελαιοειδών ΕΚΟ
 • Μελέτη & Υλοποίηση Αναδιοργάνωσης με Χρήση Τεχνικών Μοντελοποίησης, Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων & Προσομοίωσης με Εφαρμογή στις Εταιρείες ΕΛΒΑΛ, BSW και TUBUSMETALL

Επικοινωνία με το Εργαστήριο