Εργαστήριο Οχημάτων

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Οχημάτων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, την προώθηση της έρευνας και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναλυτικότερα, εστιάζει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. σε θέματα της γνωστικής περιοχής των Οχημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, αναπτύσσει ερευνητικές και συναφείς δραστηριότητες στην υποστηριζόμενη γνωστική περιοχή, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και παρέχοντας υπηρεσίες στην εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία οχημάτων και υπερκατασκευών.

Προωθεί την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, όπως το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ καθώς και με Δημόσιες Υπηρεσίες (ενδεικτικά Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών), Δήμους, Κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.

Πιστοποίηση

Το Εργαστήριο Οχημάτων είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015:

  • Για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • Για τη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
  • Για την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο των οχημάτων και της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
  • Ως εξεταστικός φορέας ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ σε θέματα ειδικών ελέγχων ADR – ATP.

Video

Επικοινωνία με το Εργαστήριο