Εργαστήριο Εργονομίας

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το «Εργαστήριο Εργονομίας» της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δραστηριοποιείται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Εργονομίας, της διάδρασης Ανθρώπου Μηχανής και της Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία. Το εργαστήριο  υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού στις ανωτέρω επιστημονικές περιοχές. Παράλληλα αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εξωτερικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Επίσης, αναπτύσσει ακαδημαϊκές συνεργασίες με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους και άλλους κοινωνικούς φορείς συμβάλλοντας στη μελέτη και διαχείριση σύνθετων  προβλημάτων, και στην ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμοσμένων ή καινοτόμων λύσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το εργαστήριο διαθέτει τεχνογνωσία και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παρακάτω εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία:

 • Εργονομικός σχεδιασμός και αξιολόγηση θέσεων και χώρων εργασίας,
 • Εργονομικός σχεδιασμός και αξιολόγηση προϊόντων, εργαλείων και διεπαφών ανθρώπου-τεχνολογικών συστημάτων (User-Centered Design)
 • Σχεδιασμός διεπιφανειών χρήσης (User Interface Design)
 • Aξιολόγηση ευχρηστίας (Usability) συστημάτων και εμπειρίας χρήσης (User eXperience),
 • Μελέτη διάδρασης ανθρώπου-μηχανής, ανθρώπου – αυτόματων και ευφυών συστημάτων,
 • Ανάλυση νοητικών/γνωσιακών δραστηριοτήτων και νοητικού φόρτου κατά την εργασία,
 • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ), εκτίμηση επικινδυνότητας και ασφάλειας συστημάτων, διαχείριση ασφάλειας και υγείας,
 • Αξιολόγηση συνθηκών εργασίας, μετρήσεις θορύβου, φωτισμού και θερμοκρασιακών συνθηκών.

Το «Εργαστήριο Εργονομίας» έχει σημαντική ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιο του πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα ανωτέρω πεδία. Παράλληλα, υποστηρίζει  προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και διοργανώνει, συνεδρία, συμπόσια και επαγγελματικά σεμινάρια.

Εξοπλισμός (ενδεικτικά)

 • Όργανα μέτρησης φυσικών παραγόντων (θερμική κάμερα, θερμόμετρα υπέρυθρης, ηχόμετρα, ηχοδοσίμετρα, όργανα μετρήσεως εντάσεως φωτισμού, λαμπρότητας και απόδοσης χρωμάτων, όργανα μετρήσεως θερμοκρασίας,  υγρασίας και ταχύτητας αέρα, διάταξη μετρήσεως εξειδικευμένων δεικτών θερμικής άνεσης με πολλαπλούς αισθητήρες)
 • Καταγραφείς κινήσεων και εξάσκησης δύναμης ανθρώπινων μελών
 • Σύστημα Καταγραφής Κινήσεων των οφθαλμών (eye-tracking) και των σημείων εστίασης σε οπτικές σκηνές στο φυσικό χώρο, με ειδική διάταξη κεφαλής ή με διάταξη οθόνης
 • Λογισμικά αυτόματης ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων
 • Εξοπλισμό και λογισμικά εικονικής πραγματικότητας (VR)
 • Λογισμικά τρισδιάστατης σχεδίασης με ανθρωπομετρικά μοντέλα

Επικοινωνία με το Εργαστήριο